Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Svedjegården

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Svedjegården i Nybble. Detaljplanen har antagits på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-30 och beräknas vinna laga kraft 2020-02-25.

Planområdet omfattar fastigheten Säby 6:21 i Nybble. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att bredda användningen på fastigheten. Därför föreslås nuvarande reglering Centrum, kompletteras med Bostad och Vård. Avsikten är att möjliggöra utveckling av Svedjegården genom att bredare möjlighet medges i detaljplan.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta antagande

Planbeskrivning antagande

Granskningsutlåtande

Planhandlingar granskning:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Planhandlingar tidigare skede:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".