Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Broängens handelsområde

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 26/3.

Planen väntas vinna laga kraft 17 april.

Planområdet är beläget i centrala Kristinehamn, ca 200 m nordväst om södra och norra torget. Området begränsas i väster av Västra Ringvägen, i norr av fastigheten Buffeln 1, i öster av kvarteret Tapiren, Västerlånggatan samt i söder av Norra Staketgatan/Albinvägen. Syftet med planen utveckla handelsområdet inom Kv Buffeln, att förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter samt att förbättra möjligheterna till hantering av dagvatten.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar:

Plankarta granskning

Planbeskrivning granskning

Samrådsredogörelse

Under granskningsperioden finns samtliga handlingar som hör till planförslaget utställda på:

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)

Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Upplysningar:

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

-  Planarkitekt Petra Hallberg, 0550-881 90, eller

-  Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:

Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:

Kommunledningsförvaltningen

1. Planeringsavdelningen

681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet Detaljplan Broängens handelsområde, eller per e-post till:

kommunen@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2019-11-22. Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidigare planskede:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".