Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Broängens handelsområde

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Broängens handelsområde. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 29 oktober – 1 december.

Vill du lämna en synpunkt under samrådet? Gör det här!

Planområdet är beläget i centrala Kristinehamn, ca 200 m nordväst om södra och norra torget. Området begränsas i väster av Västra Ringvägen, i norr av fastigheten Buffeln 1, i öster av kvarteret Tapiren, Västerlånggatan samt i söder av Norra Staketgatan/Albinvägen. Syftet med planen utveckla handelsområdet inom Kv Buffeln, att förbättra trafikmiljön för oskyddade trafikanter samt att förbättra möjligheterna till hantering av dagvatten.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Planhandlingar:

Under samrådsperioden finns samtliga handlingar som hör till planförslaget utställda på:

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)

Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Upplysningar:

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

-  Planarkitekt Petra Hallberg, 0550-881 90, eller

-  Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:

Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:

Kommunledningsförvaltningen

1. Planeringsavdelningen

681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet Detaljplan Broängens handelsområde, eller per e-post till:

kommunen@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2018-12-01. Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".