Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Utveckling i centrum

Kommunen arbetar med centrumutvecklingsfrågor bland annat genom en centrumgrupp där tjänstepersoner från olika förvaltningar, polisen och Omtänksamma Kristinehamn träffas regelbundet i ett forum där frågor om centrums utveckling diskuteras. Knutet till centrumgruppen finns en stadsmiljökommitté som är ett politikerforum kopplat till centrumutvecklingsfrågor och stadsmiljö.

Vi har tagit fram en vision för stadskärnan som ska fungera som en vägledning för vad vi vill uppnå med vårt centrum. Det här är resultatet av en omfattande dialog med invånare, civilsamhälle, näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor. Tillsammans har vi skapat en vision som ska vara tydlig och inspirerande så att vi kan utveckla en mer attraktiv och välkomnande stad. Den ska ligga till grund för en fortsatt och utvecklad samverkan mellan både privata och offentliga aktörer.

Visionen beskriver i grova penseldrag en viljeriktning för hur vi vill att vår stadskärna ska upplevas. En del av arbetet som redovisas i visionen, till exempel den nya stadsparken, projektering för ombyggnad av torgen,  åtgärder för att snygga till Kungsgatan, arbete för att stärka handeln med mera, är redan klart eller pågår för fullt.

Dialogen med medborgarna visar tydligt vilka kriterier som är viktigast. Därför har vi tagit hänsyn till dessa sju områden när vi skapade visionen: Trygghet, trivsel, utbud, tillgänglighet, folkliv, inkludering och mötesplatser.

Här kan du läsa hela visionen för Kristinehamns kommuns stadskärna

I samband med framtagandet av visionen så togs en avsiktsförklaring fram som en överenskommelse mellan alla som ställer sig bakom visionen. Dessa har nu organiserat sig och kallar sig för Centrumgruppen och består av:

 • fastighetsägare i stadskärnan
 • Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB
 • Omtänksamma Kristinehamn
 • kommunala förvaltningar

 

Gruppen ska genom samverkan jobba mot målet att förverklig vår vision om Kristinehamns kommuns stadskärna. Ett första och mycket viktigt steg var att tillsammans ta fram en handlingsplan, som innehåller en redovisning av prioriterade åtgärder, finansiering, tider och ansvar utifrån viljeinriktningen i visionen.

Här kan du läsa Handlingsplan 2019-2030, Vision för Kristinehamns kommuns stadskärna

Här är gruppens logga!

Nästa stag är att tillsammans ta fram en aktuell åtgärdslista där vi gemensamt har valt och prioriterat åtgärder ur handlingsplanen som vi tillsammans ska jobba med under året.

Ett beslut om att titta på ny utformning av norra och södra torgen togs av kommunstyrelsen hösten 2015. Ett koncept har tagits fram av Sweco och landskapsarkitekt Marie Janäng. Ett slutligt gestaltningsförslag har tagits fram av Torbjörn Gustafson, stadsarkitekt. Det förslaget godkändes i kommunfullmäktige våren 2017.

Kommunen har tillsammans med landskapsarkitekter från Karavan Landskap i Uppsala tagit fram ett gestaltningsförslag för den nya parken. Det är området Svinvallen, gräsytan där gamla badhuset en gång stod och grusplanen mot Stora Coop, som kommer göras om. Arbetet med att färdigställa stadsparken förväntas ta cirka ett år.

Det här kommer finnas i stadsparken:

 • scenområde
 • ny skatepark
 • lekpark
 • hinderbana
 • soldäck vid vattnet med sittplatser
 • picknick-område
 • soldäck på gräsyta
 • gång- och cykelväg som binder samman centrum och gästhamn

 

Stadsparken på Svinvallen utvecklas till ett gemensamt uterum för alla invånare och besökare. En attraktiv samlingspunkt för rekreation, evenemang och aktiviteter i en naturlig centrummiljö. Tanken är att parken ska få en tydligt inramad känsla genom häckar och staket. Det ska vara en plats som alla åldrar ska kunna nyttja – lite som ett gemensamt vardagsrum, fast i utemiljö.

Den nya parken får tydliga entréer som bjuder in och förbättrar förbindelsen mellan stadskärnan och intilliggande handelsområde, gästhamn och bostadsområdena västerut. Den nya bron över Varnan spelar en central roll i att göra detta möjligt.

Se förslaget för den nya stadsparken.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".