Till innehållet

Parker

Kristinehamn är en grön stad med många parker och grönområden. Här berättar vi om aktuella parkprojekt. Vill du läsa mer om kommunens parker så kan du göra det här. 

I sommar har vi testat med en pop-up-park ute vid Picassoskulpturen. Vi har låtit WSP rita ett förslag inför ett genomförande av detaljplanen och en uppdatering av den allmänna platsmarken intill Picassoskulpturen. Under vecka 26-28 satte vi upp tillfälliga lösningar som illustrerar en potentiell permanent lösning på platsen. Under testperioden lät vi också allmänheten och besökare tycka till om platsen och förslaget. Detta för att vi skulle få lite bekräftelse på hur det uppfattas med en förändring på en av våra mest kända besöksmål och inför att förändra platsen permanent också se vad som funkar bra och mindre bra för att kunna göra justeringar innan själva byggprojektet kommer igång.

Pop-up-parken innehöll 4 huvudsakliga förändringsförslag gentemot hur det ser ut idag på platsen.
1. Tydligare parkkänsla istället för parkeringsplats
2. Ökad trafiksäkerhet genom stopphållplats och övergångsställe
3. Bredare väg i kurvan
4. Mer sittplatser genom gradänger

Totalt inkom ett 60-tal synpunkter som nu har sammanställts och de visar på att ungefär hälften anser att det är en bra idé att göra en förändring av platsen medan hälften anser att det är bra som det är. Det som inkommit och som vi noterat under testperioden som kommer att ha betydelse inför att kommunen går vidare med en projektering inför ombyggnation av platsen är trots allt ett antal saker:

- Att tydliggöra och förstärka parkkänslan ner mot vattnet blir tydligt eftersom fler sittplatser vid vattnet kommit att uppskattas av många under testperioden.

- Att tydliggöra skyltning och synliggöra närheten till den stora parkeringen som alternativ till den mindre parkeringen i parken som kommer att tas bort. (Att ta bort parkeringen är redan juridiskt möjligt genom att detaljplanen för området vunnit laga kraft).

- Att arbeta igenom en trafiksäker lösning för busshållplats med förslagsvis en justering gentemot den ursprungliga idén med stopphållplats, där vi istället gör en bussficka så att det inte blir totalstopp i trafikflödet i närheten av kurvan. Dock har vi i testet i somras konstaterat att en ny placering av hållplatsen längre ner fungerar bättre än nuvarande plats där bussen skymmer cafégästernas vy ut mot Vänern. Eftersom kommunen har mer mark till förfogande så går det att bygga en mer trafiksäker hållplats om vi också gör vissa justeringar som att flytta ut gång- och cykelbanan från kurvan så att mer plats för bussar och bilar ges i kurvan. Med denna lösning ökar vi även trafiksäkerheten för gående och cyklister.

- Flera synpunkter har också handlat om belysning och ett tydliggörande av siktlinjer och gångstråk i parken.

Detta kommer nu att bearbetas till en färdig bygghandling. Mer info kommer innan byggstart påbörjas.

Nu pågår de sista etapperna av att täcka över Kristinehamns gamla deponi. Området kommer att fyllas med fotbollsplaner och en park. Det finns även en tanke om att lägga en gång- och cykelväg med rastplats över sluttäckningen som en del av gång- och cykelvägen längst Sannakajen och vidare mot Presterud.

Senare kommer området, i ett gemensamt projekt inom tekniska förvaltningen, att knytas samman med strövområdet längst Varnumsviken.

Stadsparken på Svinvallen utvecklas till ett gemensamt uterum för alla invånare och besökare. Det ska vara en attraktiv samlingspunkt för rekreation, evenemang och aktiviteter i en lummig grön del av staden längs Varnan precis intill stadskärnan. Det ska även vara en plats som alla åldrar ska kunna nyttja – lite som ett gemensamt vardagsrum, fast i utemiljö.

Parken har tydliga entréer som bjuder in och förbättrar förbindelsen mellan stadskärnan och intilliggande handelsområde, gästhamn och bostadsområdena västerut. Den nya bron över Varnan (klar i februari 2020) spelar en central roll i att göra detta möjligt. Tanken är att parken får en egen identitet och det är en genomtänkt färgskala och val av växter och material såsom ny belysning, parkmöbler och lekutrustning som har ett gemensamt tema och parkens inramning förstärks med häckar och staket.

Bakgrund

Kommunen tog tillsammans med landskapsarkitekter från Karavan Landskap i Uppsala fram ett gestaltningsförslag för den nya stadsparken. NCC var huvudentreprenör för byggnationen, som påbörjades i maj 2018 och färdigställdes under sommaren 2019.

Det här är exempel på vad som finns i stadsparken:

  • Stora evenemangsytor och plats för picknick
  • Scenområde inklusive sittplatser med skärmtak
  • Betongskateanläggning
  • Parkour/hinderbana
  • Lekplats
  • Soldäck vid vattnet med sittplatser
  • Soldäck på gräsytorna
  • Rabatter med blommor, buskar och trädplanteringar

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".