Till innehållet

Utveckling av parkyta vid Picassoskulpturen

Picasso-området är en av kommunens populäraste besöksmål som lockar turister större delen av året. 

 

Den långsiktiga stadsutvecklingsplanen har inneburit att kommunen har dragit fram kommunalt vatten och avlopp i östra Vålösundet och låtit staden växa ut mot Vänern. Efter detaljplanen Vålösundet östra del 4, som vann laga kraft 2015, genomfördes en planering av platsens offentliga miljöer. Tanken med att utveckla den allmänna platsmarken såsom parker och gaturum är att göra det än mer attraktivt att vistas i vår skärgårdsmiljö.

 

Sommaren 2019 gjordes en Pop-up Park av parkeringsytan för att se hur parken skulle kunna få en ännu tydligare parkkaraktär. På platsen placerades bland annat möbler ut för att illustrera den tänkte parkytan istället för den nuvarande parkeringen och markeringar i vägen visade på den tänkta busshållplatsen. Under testperioden på tre veckor fick allmänheten prova på den tänkta utformningen och komma med synpunkter. Därefter genomfördes en utvärdering av synpunkterna och nya beslut togs om hur platsen skulle detaljutformas.

Ta del av sammanställningen av de synpunkter som samlades in under tillfället.

Busshållplatsen har fått en ny placering och anläggandet av en säkrare avskild cykelbana påbörjades redan under 2020, det har färdigställts och asfalteras under hösten 2021. Vi kommer även att göra en uppfräschning av parkmiljön där vi nu kommer att ta bort den lilla parkeringen till förmån för plantering och sittplatser med Vänervy samt att vi skapar en ordentlig gångpassage och säkrare trafikmiljö till förmån för de oskyddade trafikanterna. Parkeringsplatser finns vid huvudparkeringen på Skulpturvägen.

Arbetet påbörjades under hösten 2021 och förväntas vara klart under våren 2022.

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".