Till innehållet

Norra och Södra Torget

Nu är arbetet med upprustningen av Norra och Södra Torget igång och ännu ett steg mot att förverkliga Visionen för Kristinehamns stadskärna görs! Arbetet utförs av Hesselius Entreprenad AB i Kristinehamn. 

Målet med torgprojekten är att skapa en tillgänglighetsanpassad mötesplats och en plats att känna stolthet över, ett vardagsrum mitt i Kristinehamns hjärta och ännu ett steg till en mer levande och vacker stadskärna.

Norra och Södra Torget är en del i Visionen för Kristinehamns stadskärna som du hittar här.

norra_och_sodra_torget.jpg

Beslutet om att titta på ny utformning av torgen togs av kommunstyrelsen hösten 2015. Ett förslag togs fram och det visades bland annat upp i samband med en medborgardialog om Norra och Södra Torget 2016. Ett gestaltningsförslag godkändes i kommunfullmäktige våren 2017. 2019 togs ett politiskt beslut att sätta igång torgprojektet och då avsattes 17,5 miljoner kronor för projektet. Kommunen har också ansökt om medfinansiering och fått 3,2 miljoner kronor beviljat från Trafikverket. Ett arbete med att ta fram en projekteringshandling och förfrågningsunderlag fortsatte och i somras upphandlade kommunen och skrev kontrakt med Hesselius Entreprenad AB i oktober 2020. 

Norra och Södra Torget och gatorna omkring kommer upprustas med delvis ny markbeläggning och gatorna kommer höjas upp för att låta torget breda ut sig till omgivande fasader. Trafiken ska, där det behövs, avskiljas mot oskyddade trafikanter med hjälp av bland annat pollare.

Norra Torget kommer få en ny placering av parkeringsytor. Vi kommer plantera nya träd längst med vattnet som ett komplement till träden som finns där idag. På Norra Torget i mitten av slänten ner mot vattnet kommer en ny välkomnande sittplats i form av ett trädäck byggas och framför Rådhuset kommer en aktivitetsyta skapas.

Ny belysning kommer placeras ner mot vattnet för att ge en tryggare ljusbild. Ny modern, enhetlig belysning kommer att finnas runt hela torget för att sammanbinda de båda torgen till ett. Vi kommer att återanvända en del av den klassiska armaturen som redan finns i området och komplettera med nyare.

Nya tillgänglighetsanpassade stråk kommer finnas runt torget och vid alla korsningar runt torget. De kommer utformas med en särskild plattläggning med taktila stråk som gör det lättare att ta sig fram. För arbetet med att tillgänglighetsanpassa korsningarna har kommunen fått medfinansiering från Trafikverket med drygt 3 miljoner kronor.

Arbetet kommer utföras i etapper så att inte hela Norra och Södra Torget och vägarna intill behöver stängas av samtidigt. 

Från och med onsdag den 6/10 kommer gatan Södra Torget att stängas av för biltrafik. Gatan är den sista gatan som kommer att stenläggas i Torgetprojektet. 

Från och med torsdagen den 14/10 kommer Nya Kyrkogatan tillfälligt bli enkelriktad mellan Kungsgatan och Assemblégatan. Gatan kommer vara enkelriktad under tiden Södra Torget-gatan kommer vara avstängd.

 

Hanna Karta_illustration_norra_södra_torget - avstängning vägar höst (002).png

Vi kommer återanvända en hel del material. Stora delar av gatstenen som ligger på Södra Torget kommer ligga kvar, men kompletteras i de delar som är uppgrusade idag. En del större stenblock som idag utgör odlingsbäddar kommer återanvändas som sittplatser och murkanter. Vissa lampor som tas ner kommer sparas för att kunna användas vid reparationer av belysningsstolpar i andra delar av staden.

Arbetet utförs i etapper så att inte hela Norra och Södra Torget behöver stängas av samtidigt. Projektet består av fyra etapper med start i korsningarna i anslutning till Norra och Södra Torget. 

Etapp 1 – Kommunen har fått medel från Trafikverket för 2020 till att tillgänglighetsanpassa korsningarna i anslutning till Norra och Södra Torget. Arbetet pågick mellan vecka 43-49 vintern 2020.

Etapp 2 – Norra Torget får en ny rådhusplats där torgytan stenläggs. Torget får även ett nytt träddäck för sittplatser, ett tillgänglighetsanpassat stråk, ny placering av parkeringsytan och ny belysning. Parkeringsytan är nu öppen medan övriga delar är fortsatt avstängda för byggnation. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2021. 

Etapp 3 – Stenläggningen av Västerlånggatan och över Vågbron. Etappen är nästintill färdig. 

Etapp 4 – Rivning av asfalt och stenläggning av delar av Kungsgatan pågår mellan v. 33-39. Kungsgatan från korsningen Södra Torget/Kungsgatan till Norra Torget/Kungsgatan kommer att vara enkelriktad i södergående riktning. Södra Torget stenläggs och ny belysning och sittbänkar monteras på plats. Arbetet med hela etapp 4 förväntas att vara färdigt till årsskiftet.

 

Etappbild_2021_version2.JPG

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".