Till innehållet

Norra och Södra Torget

Upprustning av Norra och Södra Torget pågår. Det gör vi för att förverkliga Visionen för Kristinehamns stadskärna. Arbetet utförs av Hesselius Entreprenad AB i Kristinehamn. 

Målet med torgprojekten är att skapa en tillgänglighetsanpassad mötesplats och en plats att känna stolthet över, ett vardagsrum mitt i Kristinehamns hjärta och ännu ett steg till en mer levande och vacker stadskärna.

Norra och Södra Torget är en del i Visionen för Kristinehamns stadskärna som du hittar här.

norra_och_sodra_torget.jpg

Beslutet om att titta på ny utformning av torgen togs av kommunstyrelsen hösten 2015. Ett förslag togs fram och det visades bland annat upp i samband med en medborgardialog om Norra och Södra Torget 2016. Ett gestaltningsförslag godkändes i kommunfullmäktige våren 2017. 2019 togs ett politiskt beslut att sätta igång torgprojektet och då avsattes 17,5 miljoner kronor för projektet. Kommunen har också ansökt om medfinansiering och fått 3,2 miljoner kronor beviljat från Trafikverket. Ett arbete med att ta fram en projekteringshandling och förfrågningsunderlag fortsatte och sommaren 2020 upphandlade kommunen och skrev sedan kontrakt med Hesselius Entreprenad AB i oktober.

Norra och Södra Torget och gatorna omkring upprustas med delvis ny markbeläggning och gatorna har höjs upp för att låta torget breda ut sig till omgivande fasader. Trafiken avskiljs, där det behövs, mot oskyddade trafikanter med hjälp av bland annat pollare.

Norra Torget har fått en ny placering av parkeringsytor. På Norra Torget i mitten av slänten ner mot vattnet finns en ny välkomnande sittplats i form av ett trädäck och framför Rådhuset har en aktivitetsyta skapats.

Ny belysning kommer placeras ner mot vattnet för att ge en tryggare ljusbild. Ny modern, enhetlig belysning kommer att finnas runt hela torget för att sammanbinda de båda torgen till ett. Vi kommer att återanvända en del av den klassiska armaturen som redan finns i området och komplettera med nyare.

Nya tillgänglighetsanpassade stråk finns runt torget och vid alla korsningar runt torget. De har utformats med en särskild plattläggning med taktila stråk som gör det lättare att ta sig fram. För arbetet med att tillgänglighetsanpassa korsningarna har kommunen fått medfinansiering från Trafikverket med drygt 3 miljoner kronor.

Arbetet kommer utföras i etapper så att inte hela Norra och Södra Torget och vägarna intill behöver stängas av samtidigt. 

SMS gällande avstängningarna skickas ut till er som är boende eller har verksamhet i området och har registrerat er på vår webb. Om du inte fått något sms kan du registrera dig här.

 

 

 

Vi har återanvänt en hel del material. Stora delar av gatstenen som ligger på Södra Torget har legat kvar, men kompletterats i de delar som varit uppgrusade. En del större stenblock har tidigare varit odlingsbäddar och är idag återanvända som sittplatser och murkanter. Vissa lampor som tas ner kommer sparas för att kunna användas vid reparationer av belysningsstolpar i andra delar av staden.

För att undvika att stänga hela Norra och Södra Torget samtidigt har arbetet skett i olika etapper. 

Kommunen har fått medel från Trafikverket för 2020 till att tillgänglighetsanpassa korsningarna i anslutning till Norra och Södra Torget. Arbetet pågick mellan vecka 43-49 vintern 2020.

Norra Torget har fått en ny rådhusplats där torgytan stenlagts. Torget har även fått ett nytt träddäck för sittplatser, ett tillgänglighetsanpassat stråk, ny placering av parkeringsytan och ny belysning. Parkeringsytan är nu öppen medan vissa delar är fortsatt avstängda för byggnation. 

Stenläggningen av Västerlånggatan och över Vågbron blev färdigställd under hösten 2021. Södra Torget har stenlagts och ny belysning och sittbänkar är på plats.

Torgen är nu öppna för allmänheten och kommer slutbesiktas under hösten.

Torg_bild_översikt_Torbjörn Gustafsson.jpg

 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".