Till innehållet

Planerade bygg- och anläggningsprojekt

Här läser du mer om vilka till-, om- och nybyggnationer av vi planerar att genomföra.

Avsikten att anlägga våtmarkerna är att primärt förbättra vattenkvaliteten i syfte att uppnå en bättre vattenkvalitet avseende näringsämnen av dräneringsvatten till Varnumsviken. Men även för att gynna den biologisk mångfald.

Projektet är en del av kommunens arbete med lokal arbetsgrupper under Vänerns vattenvårdsförbund och är delfinansierat av Länsstyrelsen i Värmland genom LOVA stöd.

Arbetena planeras starta under senare delen av sommar, tidig höst 2021. Tidsramen för genomförande är styrda av tillstånd, dispenser samt årstid, Vänerns nivå, hänsyn till betande djur på strandängarna och fågellivet.

Under genomförandet avser vi att bjuda in till en eller flera demonstrationsdagar. Tänkbara intressenter kan vara myndigheter, politiker, intresseorganisationer såsom LRF, Svenska Naturskyddsföreningen, Vänerns Vattenvårdsförbund, fritidsfiskare samt lokala entreprenörer och lantbrukare.

Sidan uppdaterad: 27 april 2021

I investeringsbudgeten 2022 är det beslutat om en ny truppgymnastikhall med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Hallen är efterfrågad av föreningen Kristinehamns gymnastiksällskap som kommer att nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Projektet har medfinansiering från allmänna arvsfonden om 5 miljoner kronor.

Hallen kommer att börja byggas under 2022.

 

Efter en översyn av idrottshallarna kommer nu Stora Södermalmshallen att ses över. Projektet är i ett tidigt skede av projektering där en dialog mellan skolans verksamhet, fritid och projektenheten pågår om hallens nya utformning.

Nu pågår projektering av att renovera Kungsbron. Bilvägen över bron har i samband med Torget
projektet även blivit enkelriktad i riktning mot gågatan. Upphandlingen kommer att gå i slutet av 2022.

På Norra Höja kommer ett nytt industriområde att ta form där vi bygger områdets nya infrastruktur. Projektet kommer att vara indelat i tre etapper. Den första etappen kommer att bestå av nya gator med tillhörande diken samt kommer fördröjningsmagasin och ny VA-ledningar att installeras. Arbetet kommer att utföras under 2022.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".