Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte sköts av staten eller av kommunen. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Det finns två olika typer av kommunala bidrag till enskilda vägar:

 • Kommunalt bidrag till enskilda vägar (utfarter) utan statsbidrag. 
 • Kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag.

Kommunalt bidrag till enskilda vägar (utfarter) utan statsbidrag

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg.

Till underhållet av enskilda utfartsvägar kan du få kommunalt bidrag på 4 kronor per meter för den del av vägsträckan som överstiger 100 meter. För att få bidrag för enskild utfart får inte vägen vara berättigad till statsbidrag.

Det finns riktlinjer och kriterier som ska vara uppfyllda för att ha rätt till detta bidrag. Läs om riktlinjer för bidrag till enskild utfart.

Vem kan söka bidraget?

Den som är folkbokförd och helårsboende efter vägen kan söka bidrag.

Om det finns fler boende utmed utfartsvägen ska väghållningen vara ordnad i någon form av organisation (vägförening eller plogförening) eller genom överenskommelse som kommunen ska godkänna.

Regler för att få bidraget:

 • Vägen ska vara minst 100 meter och du får bidrag för den sträcka som överstiger 100 meter. Längden är sträckan från allmän eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
 • Om vägen är över 1 000 meter ska du i första hand undersöka möjligheten att få statligt driftbidrag.
 • Allmän trafik ska vara tillåten.
 • Vägen ska hållas i gott skick och vara framkomlig för motortrafik året runt. Vägen ska hålla den standard som gäller för Trafikverkets riktlinjer för driftbidrag.
 • Om det finns fler utfarter från samma fastighet så får bara en väg bidrag, i regel den kortaste.

Hur ansöker jag?

Senast den 28 februari varje år måste blanketten ” Ansökan om kommunalt bidrag till enskild utfartsväg utan statsbidrag” lämnas in för att bidrag ska kunna betalas ut. 

Din ansökan ska innehålla:

 • Vem som ska kvittera ut bidraget, ansvarig för underhållet och kommunens kontaktperson.
 • Var vägen ligger och hur lång vägen är.
 • Från vilken väg anslutningen sker.
 • Totalt antal fastigheter längs sträckan som ansökan gäller.
 • Antal permanentboende längs sträckan som ansökan gäller. 

Har du lämnat in en ansökan får du ett skriftligt beslut om du får bidrag eller inte. Bidraget söks för föregående år och betalas ut i efterskott, i regel under april månad.

 

Kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag

Det är Trafikverket som beslutar om en väg ska anses som enskild väg med statligt bidrag.

Statsbidrag för enskilda vägar söker du hos Trafikverket Region Väst i Karlstad. 

Den kommunala delen av driftbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att du som väghållare behöver göra en ansökan till tekniska nämnden.

Om du får kommunalt bidrag och hur stort det är, är kopplat till Trafikverkets beslut om driftsbidrag eller särskilt driftsbidrag:

 • Årligt driftbidrag. Det kommunala bidraget ligger mellan 10-30 procent av Trafikverkets bidragsgrundande belopp.
 • Särskilt driftbidrag – för förbättringsåtgärder och iordningsställande av vägar som är godkända av Trafikverket. Det kommunala bidraget är då 20 procent av det belopp som Trafikverket beviljat.

Kontaktuppgifter

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65 (telefontid 9.30-11.30)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".