Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

God man och förvaltare

För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Kan personen få hjälp på annat sätt behövs oftast inte god man eller förvaltare.

I vissa fall kan uppdraget begränsas. Ibland räcker det att skriva en fullmakt eller att personen får hjälp av en anhörig.

God man

Ett godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan huvudmannen (den enskilde personen) och gode mannen. För att godmanskap ska kunna anordnas krävs den enskildes samtycke. Om hen inte kan lämna sitt samtycke krävs ett läkarintyg som styrker det. Läkarintyg krävs dock ofta även om den enskilde har lämnat sitt samtycke. Det är för att styrka sjukdomsbilden och behovet av hjälp.

Förvaltare

Om en person på grund av sjukdom är till skada för sig själv eller sin egendom kan rätten förordna en förvaltare. Det är en mycket ingripande åtgärd, som bara får göras om det inte är tillräckligt med godmanskap.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att hen inte kan ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. Det praktiska arbetet som en förvaltare utför för sin huvudman är snarlikt med vad en god man gör inom ett godmanskap. En förvaltare har dock ensam beslutanderätt i frågor inom förvaltarskapets ram.

Vad gör god man och förvaltare?

Att vara god man eller förvaltare innebär att företräda en person som inte själv har förmågan att hantera sin ekonomi eller sin situation i övrigt. Som god man gör man en viktig insats både för den personen (huvudmannen) man företräder och för samhället.

Uppdraget som god man eller förvaltare ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har. Det är också hjälpbehovet som styr vilken tid som en god man eller förvaltare lägger på uppdraget. Det kan röra sig om allt från någon timme i månaden till tidvis täta kontakter.

Innan man tar sig an ett uppdrag är det bra att fundera över om man är beredd att bemöta människor med olika förutsättningar. Som blivande god man eller förvaltare bör man också vara att van att hantera ekonomiska frågor och myndighetskontakter, samt ha en god insikt i hur samhället fungerar och vilka stödinsatser som finns.

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av att:

  • Förvalta egendom, det vill säga bevaka en enskilds ekonomiska intressen.

En god man eller förvaltare har i uppdrag att hålla koll på den enskildes ekonomiska situation. Några exempel är att se till att personens räkningar betalas, att det finns nödvändiga försäkringar, att pengar placeras på ett tryggt sätt och att personens eventuella skulder hanteras. God man och förvaltare har endast direkt tillgång till en begränsad del av den enskildes ekonomi för kunna betala löpande utgifter. Övriga tillgångar förses med så kallad överförmyndarspärr vilket innebär att pengarna endast får tas ut med överförmyndarnämndens samtycke.

  • Bevaka rätt, det vill säga bevaka den enskildes juridiska intressen

En god man eller förvaltare ska bevaka personens rättigheter och skyldigheter i samhället. Några exempel är att ansöka om aktuella bidrag, överklaga beslut eller företräda den enskilde i dödsbo. Man kan också få hjälp att skriva avtal. Uppdraget kan också handla om att bevaka den enskildes intressen i olika rättsliga situationer.

  • Sörja för person, det vill säga bevaka den enskildes personliga intressen

En god man eller förvaltare ska se till att den enskilde får den vård och omsorg hen behöver och har rätt till. Det kan exempelvis innebära att ansöka om särskilt boende, daglig sysselsättning eller hemtjänst. Det är dock inte den gode mannen eller förvaltaren som ska utföra omsorgen. Det är socialförvaltningens uppdrag.

Uppdraget som god man eller förvaltare är, enligt lagen, till viss del ideellt. En god man eller förvaltare har dock rätt till skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter som hör till uppdraget.

Överförmyndarnämnden tar beslut om arvode och även om vem som ska betala det. Huvudregeln är att det är den som har en god man eller en förvaltare som står för kostnaden. Om den enskilde har låg inkomst och små tillgångar kan kommunen gå in och täcka upp för vissa delar. För mer information om arvode och ersättning är du välkommen att kontakta Överförmyndarkansliet, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökan om god man och förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av den enskilde, men även av en make/maka, en sambo eller annan nära anhörig, till exempel en förälder, ett syskon eller ett barn. Ansökan görs hos tingsrätten.

Ansökan till tingsrätten om behov av god man eller förvaltare

Om det gäller en person som är folkbokförd i Kristinehamns, Filipstads eller Storfors kommun ska ansökan skickas till Värmlands tingsrätt. Postadressen är Box 188, 651 05 Karlstad.

Om det gäller en person som är folkbokförd i Degerfors eller Karlskoga kommun ska ansökan skickas till Örebro tingsrätt. Postadressen är Box 383, 701 47 Örebro.

Vems som helst kan anmäla till socialförvaltningen eller till överförmyndarnämnden om man tror att en person kan behöva hjälp av en god man eller förvaltare.

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Det behövs fler som vill göra en insats för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av stöd. Som god man bör man vara beredd att bemöta människor med olika förutsättningar, vara van att hantera ekonomiska frågor och myndighetskontakter, samt ha en god insikt i hur samhället fungerar och vilka stödinsatser som finns.

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare är du välkommen att kontakta överförmyndarkansliet.

Ansökan till tingsrätten om behov av god man eller förvaltare (öppnas i ny sida) Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare (öppnas i ny sida)

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag-torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".