Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Barns pengar

Föräldrabalken är den lag som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Lagen skiljer på vårdnadshavare och förmyndare:

  • Vårdnadshavare är den som har omsorgen om barnets person.
  • Förmyndare är den som förvaltar barnets ekonomi.

Om föräldrarna har delad vårdnad är de tillsammans även barnets förmyndare. Om en förälder har ensam vårdnad, är den föräldern ensam förmyndare.

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn om de är förmyndare. Överförmyndarnämnden har alltså tillsyn över den ekonomiska delen av föräldrarnas ansvar.

Föräldrarna är ställföreträdare

Föräldrarnas uppgift som förmyndare är att företräda sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. När barnet fyllt 16 år ska dock hen, enligt lagen, ges möjlighet att påverka viktiga beslut.

Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att barnets tillgångar inte används på ett felaktigt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Barnets tillgångar förvaltas av förmyndarna under skadeståndsansvar. Barnets pengar ska användas till barnet – inte till föräldrarna eller syskon. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar. Barnets pengar får heller aldrig skänkas bort.

Redovisning av barnets tillgångar

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (45 500 kronor för år 2018) måste förmyndaren redovisa till överförmyndarnämnden hur barnets tillgångar förvaltas.

Spärrade bankkonton

Enligt reglerna i föräldrabalken ska utbetalning till omyndig i vissa fall göras till ett överförmyndarspärrat konto. Det kan till exempel handla om arv eller försäkringsutbetalning, och görs om utbetalningen överstiger ett visst prisbasbelopp (för år 2018: 45 500 kronor). Överförmyndarspärr på ett konto innebär att förmyndare inte får ta ut pengarna utan överförmyndarnämndens medgivande.

Särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge bort pengar i gåva till en omyndig och vill att överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen, kan givaren bestämma detta. Pengarna ska då sättas in på ett konto som är försett med överförmyndarspärr. Insättaren meddelar sedan överförmyndarnämnden att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Det måste göras i förväg; villkor i efterskott är inte giltiga.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller bland annat:

  • Om barnet är inblandat i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Om barnet är delägare i ett dödsbo.
  • Om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar.
  • Om barnet ska bedriva en rörelse.

Ibland behövs god man

I vissa fall får förmyndaren inte företräda sitt omyndiga barn. Det gäller till exempel när motparten till barnet i ett avtal eller en rättegång är förmyndaren själv, eller om barnet och förmyndaren båda är delägare i samma dödsbo. I de fallen måste en tillfällig god man utses. Den tillfällige gode mannen ska då företräda barnet vid just den aktuella rättshandlingen.

Kontaktuppgifter

Överförmyndarkansliet
ofn@kristinehamn.se

0550-869 90 (telefontid måndag-torsdag 10-12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".