Till innehållet

Utredning samhällsbyggnad

Under hösten 2020 kommer Kristinehamns kommun att göra en översyn för att utreda hur vi på bästa sätt ska arbeta med samhällsbyggnadsfrågor. Några områden som vi kommer att titta närmare på är tillgänglighet, bemötande, kompetens och rättssäkerhet. Uppdraget kommer från kommunstyrelsen.

Första steget i denna process, som vi genomför tillsammans med konsultföretaget Great consulting, är en enkätundersökning för att samla in synpunkter och underlag för vårt fortsatta arbete. Enkäten är indelad i tre delar, en intern, en extern som vänder sig till representanter för företag och organisationer samt en allmän via kommunens Facebooksida. Enkäten kommer att vara öppen i två veckor. Nästa steg i processen blir kvalitativa djupintervjuer och analyser. Arbetet med översynen beräknas vara sammanställt och rapporterat i december 2020.