Till innehållet

Servicemätning genomförs

Med start den 13 mars kommer Kristinehamns kommun i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att genomföra en servicemätning för att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.

Mätningens innehåll och syfte

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen och syftet är att skapa en samlad nulägesbild. Mätningen möjliggör också en nationell jämförelse med andra kommuner. Resultatet kommer sedan att kunna användas i arbetet med att säkra kvaliteten och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Så här går mätningen till

Metoden går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon om hur de upplevde bemötande och enkelheten. De utvalda kommer att få ett sms från avsändaren Krhm Kommun med en länk att klicka sig vidare på. Länken är tillgänglig i två dagar och leder till frågorna som ser ut enligt nedanstående: 

Bild i SMS.jpg

 

Era synpunkter är mycket värdefulla för oss i vårt fortsatta servicearbete så vi hoppas du som får sms från oss tar tillfället i akt att svara.