Till innehållet

Servicemätning genomförs

Med start nu i mars kommer Kristinehamns kommun i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att genomföra en servicemätning för att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.

Mätningens innehåll och syfte

Servicemätningen mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse med andra kommuner och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

Så här går mätningen till

Metoden går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post om hur de upplevde enkelheten och bemötandet via kommunen.  Mätningen kommer att pågå under första kvartalet 2022 och sker med hjälp av SKR som för utförandet använder sig av en externa samarbetspart, Brilliant.

Vi behöver din hjälp

Du som varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post kan komma att få ett mejl eller sms med avsändaren Krhm kommun där vi ställer ett par frågor om hur du upplevde servicen. Dina synpunkter är mycket värdefulla för oss i vårt fortsatta servicearbete så vi hoppas du tar tillfället i akt att svara och lämna dina synpunkter.

På bilderna ser du hur det ser ut när du blir kontaktad:

 

Servicemätning inkommande e-post.png

Servicemätning sms-bilder.jpg