Till innehållet

Ris och ros i SKR:s servicemätning

Nu har vi fått sammanställningen av den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde under våren. Kristinehamn fick goda resultat och hamnade över genomsnittet då det gällde kriteriet enkelhet.

Servicemätningen utfördes under april-maj och syftet var att fånga invånarens upplevelse av service och bemötande, detta för att få en samlad nulägesbild. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. I undersökningen deltog totalt 63 kommuner och 10 av dessa har, precis som Kristinehamn, en klassisk växelfunktion och övriga har någon form av kontaktcenter.

Det var första gången den här typen av mätning utfördes och det visade sig att den medförde en hel del tekniska utmaningar.

– Det krävdes en hel del manuellt arbete, men jag tror att vi kommer ha stor nytta av mätningen i kommande arbete och det är även värdefullt att se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner, säger Tina Turesson, receptionist, som varit ansvarig för mätningen.

Kristinehamn jämfört med totalen

I stapeldiagrammet nedan kan du se procenten för Kristinehamn jämfört med snittet för alla deltagande kommuner fördelat på två olika kriterier, Bemötande (Kristinehamn 81,9%, totalen 82,1 %) samt Enkelhet (Kristinehamn 78,6%, totalen 73,5%). 

Staplar med jämförande siffror i SKR-undersökning.png

Inkomna synpunkter

Det fanns även utrymme för att lämna kommentarer, och vi fick både ris och ros. Vi fick bland annat feedback på att det var många knapptryck och att det tog lång tid att komma fram till växelpersonalen när ni ringer oss. Vi har gjorde en ändring i systemet som resulterar i att det går snabbare och krävs färre knapptryckningar att komma fram till telefonisten när den du sökte i första hand inte svarade.

Vi fortsätter att titta på lösningar för att göra det så enkelt som möjligt att komma i kontakt med oss.

Läs tidigare nyhet om hur mätningen utfördes.