Till innehållet

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning

Nio av tio kristinehamnare trivs i kommunen och åtta av tio tycker att kommunen sköter verksamheterna på ett bra sätt. Det är några av resultaten i SCB:s medborgarundersökning som genomförts under hösten.

Medborgarundersökningen skickades ut till 1200 slumpvis utvalda kristinehamnare under september och oktober. 35 procent av de som fick utskicket svarade, strax under rikssnittet på 38 procent.

– Svaren i medborgarundersökningen är tillsammans med andra undersökningar och fakta viktiga beslutsunderlag när vi utvecklar Kristinehamn. Den här enkäten ger inte bara värdefullt underlag när det gäller vad våra invånare tycker, utan också möjlighet att jämföra oss med riket, säger kommundirektör Martin Willén.

SCB:s undersökning innehåller frågor om alltifrån skola, vård och omsorg till hur bra det fungerar med kollektivtrafik, återvinning och skötsel av den offentliga miljön. När det gäller den sistnämnda punkten anser kristinehamnarna som svarat på enkäten att mer kan göras. Bara fyra av tio tycker exempelvis att underhållet av gator och vägar fungerar bra, jämfört med rikssnittet på 65 procent. 

– Det här är ett område där vi vet att det finns mycket synpunkter och där vi också har ett eftersatt underhåll. Vi har därför upprättat en prioriteringslista för vilka gator som ska åtgärdas i vilken ordning. 2021 investerade vi 7,5 miljoner kronor i våra gator och vägar, och 2022 är motsvarande summa 10 miljoner kronor - vi ökar alltså takten och det hoppas vi att kristinehamnarna ska märka, säger kommundirektör Martin Willén.

Bra betyg får däremot skötsel av naturområden och badplatser, där åtta av tio är nöjda. Även hämtningen av hushållsavfall och möjligheten att återvinna får generellt goda betyg. Något som sticker ut positivt är också förtroendet för äldreomsorgen.

– 71 procent av kristinehamnarna som svarat på enkäten tycker att verksamheten fungerar bra. Motsvarande siffra är 58 procent för riket. Roligt att få de siffrorna inte minst i pandemitider, säger Martin Willén.

I tidigare medborgarundersökningar har trygghet varit ett område som fått lägre betyg, men i årets undersökning svarar 95 procent att de känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är ljust, och 77 procent när det är mörkt. Båda siffrorna är högre än rikssnittet. Sammantaget säger också nio av tio av de som svarat på enkäten att de trivs med att bo i Kristinehamn.

Fakta – Några siffror från SCB:s medborgarundersökning

  • Nio av tio (88 procent) kristinehamnare som besvarat enkäten tycker att Kristinehamn är en ganska eller mycket bra plats att bo på, vilket är ungefär samma nivå som riket.
  • Åtta av tio (78 procent) tycker att kommunen sköter verksamheterna på ett bra sätt, också ungefär samma nivå som riket.
  • När det gäller hur kommunen sköter sina byggnader (t ex för skola eller äldreomsorg) svarar dock bara 62 procent att det fungerar bra, jämfört med 71 procent för riket
  • Trygghet har varit en viktig fråga i tidigare medborgarundersökningar. 95 procent av de som besvarat enkäten känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är ljust och 77 procent när det är mörkt.
  • Förtroendet för äldreomsorgen är betydligt högre än rikssnittet. 71 procent anser att äldreomsorgen fungerar bra, jämfört med 58 procent för riket.
  • Kristinehamnarna är kritiska mot skötseln av gator och vägar. 60 procent tycker att det fungerar dåligt. Motsvarande siffra för riket är 35 procent.
  • Däremot är man nöjd med skötsel av exempelvis badplatser och naturområden – 83 respektive 80 procent tycker att det fungerar bra, vilket är ungefär som snittet i riket.
  • 83 procent anser att utbudet av återvinningscentraler är bra (78 procent riket).
  • 95 procent är nöjda med bibliotekets utbud av böcker och tidskrifter, samma nivå som riket.