Till innehållet

Översiktsplanen ställs ut för ytterligare ett påseende

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att ställas ut för påseende. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

Mellan den 12 juni och den 28 september har alla som bor i Kristinehamn möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget.

Syftet med översiktsplanen är att visa hur kommunen vill arbeta med att bevara och utveckla bebyggelser i Kristinehamn. Några frågor som hanteras i planen är landsbygdsutveckling i strandnära lägen, hänsyn till översvämningsrisker samt markreservat för järnväg och grönstruktur.

Nytt i förslaget

Förslag till ny översiktsplan har funnits utlagt för påseende vid två tidigare tillfällen. Utifrån inkomna synpunkter har förslaget därefter bearbetats och vi bedömer att det har ändrats i så pass stor omfattning att en ny utställning ska ske. Nytt i planen den här gången är ett förändrat läge för markreservat för järnväg, kommunens förhållningssätt till vindkraftsetableringar, ytterligare ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge samt ny inriktning för några verksamhetsområden i Kristinehamn.

– Nu släpper vi det omarbetade förslaget som tagit hänsyn till synpunkter som inkommit under processens gång. Översiktsplanen är kommunomfattande och alla som bor och verkar i Kristinehamns kommun har återigen en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, säger Joel Engström, samhällsplanerare och projektledare för den nya översiktsplanen.

Efter utställningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Därefter tas ett förslag till antagandehandlingar fram. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna anta översiktsplanen i januari 2021.

Här finner du förslaget

Läs mer och se hur du lämnar synpunkter på förslaget här.