Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Översiktsplanen ställs ut för ett sista påseende

Planeringsavdelningen har tagit fram ett bearbetat förslag till ny översiktsplan som nu är färdigt för att ställas ut för ett sista påseende. Var med och tyck till och lämna dina synpunkter!

Från den 23 maj fram till den 2 september har alla som bor i Kristinehamn möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget. Syftet med översiktsplanen är att visa hur kommunen långsiktigt vill arbeta med att bevara och utveckla bebyggelse och miljö. Några frågor som hanteras i planen är landsbygdsutveckling i strandnära lägen, hänsyn till översvämningsrisker samt markreservat för järnväg och grönstruktur.

Från dialog till förslag

Våren 2015 påbörjades processen för att ta fram det nya förslaget. Förslaget har varit ute på samråd en gång tidigare och alla som ville hade då möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. Synpunkterna har sedan bearbetats och dokumentet har uppdaterats och granskats av både tjänstepersoner och politiken.

– Nu är vi redo att släppa det omarbetade förslaget. Du har möjlighet att läsa mer om våra inriktningar för den fysiska planeringen och hur vi tänker oss att hela kommunen ska utvecklas, säger Joel Engström samhällsplanerare och projektledare för den nya översiktsplanen.

Här finner du förslaget

Förslaget kommer att finnas utlagt på kristinehamn.se/oversiktsplan från och med torsdagen den 23 maj och fram till och med den 2 september. Förslaget finns även tillgängligt på Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 och på Kristinehamns bibliotek, Tullportsgatan 13, i tidningsrummet. Efter utställningstiden kommer förslaget att bearbetas med hänsyn till inkomna synpunkter. Först efter detta kan en antagandehandling tas fram, vilket betyder att tidigast december 2019 kan våra politiker i kommunfullmäktige anta den nya översiktsplanen.

Lagstyrd process

Att ta fram en översiktsplan som ska visa kommunens framtida utvecklingsvilja när det gäller mark- och vattenanvändning är en lagstyrd process. Det nya förslaget kommer finnas ute för att kommuninvånare, politiska partier, grannkommuner och myndigheter ska få möjlighet att lämna synpunkter.

Tyck till!
Skicka dina synpunkter till
plan@kristinehamn.se

eller

Kristinehamns kommun,
1. Planeringsavdelningen
681 84 Kristinehamn