Till innehållet

Om Ölme museala diversehandel i Stadsparken

Avtalet med den nuvarande entreprenören som bedriver café och museum i stadsparken är inte längre giltigt på grund av en ny lag om tjänstekoncession. I samband med att avtalet löpte ut sas det därför upp av både kommunen och entreprenören själv. På tisdag tas frågan upp igen som informationsärende på kommunstyrelsen.

Kommunen äger den museala samlingen, alltså själva sakerna som finns i magasinet. Den entreprenör som sedan 2006 driver en caféverksamhet har haft ett avtal som dels innefattar ett förmånligt hyresavtal, och dels ett bidrag för att göra samlingen tillgänglig för allmänheten.

Avtalet som funnits mellan kommunen och entreprenören är inte längre giltigt eftersom det tillkommit en ny lag om tjänstekoncession (LUK). Det här innebär att om kommunen även fortsättningsvis skulle vilja lägga ut driften av museet på en privat aktör så måste det uppdraget konkurrensutsättas.

– Eftersom kommunen inte längre kunde förlänga avtalet ville politiken utreda möjligheten att omlokalisera den museala samlingen. Det resulterade i tjänstemannaförslaget om att fortsättningsvis visa upp samlingen i kvarteret Vågen. Att flytta samlingen just dit skulle stärka Vågen som kulturkvarter, och dessutom skulle personalen från Historiska ges möjlighet att visa upp samlingen, säger Martin Willén, kommundirektör.

Vad händer nu?

Det finns ännu inget beslut om att flytta samlingen och det är upp till kommunstyrelsen att besluta vad som ska hända. Kommunstyrelsen kommer få information om nuläget under sammanträdet den 8 oktober, men tar då inget beslut. Även kulturnämnden har haft möjlighet att yttra sig. Nämnden ställde sig först bakom förslaget om en flytt till Vågen, men har nu ändrat sitt yttrande och överlåter frågan till kommunstyrelsen för beslut.

– Om samlingen ska vara kvar i magasinet och drivas av en entreprenör krävs en upphandling av tjänstekoncession. Det är en process som kommer ta lång tid. Just nu diskuteras flera alternativ för var man ska göra av samlingen. Ett alternativ är att flytta den till en annan tillgänglig plats och fortsätta visa upp den, ett annat alternativ är att packa ner den under tiden en upphandling pågår. Ett sista alternativ är att genomföra en upphandling som inte inkluderar samlingen, det skulle dock innebära att samlingen inte blir tillgänglig för allmänheten, fortsätter Martin Willén.

Utgångspunkten är fortfarande att vi ska kunna visa samlingen även efter avtalets slut, för att sedan utveckla magasinet. Eftersom beslut ännu inte är fattat finns risken att vi inte har en lösning på plats inom en snar framtid. Det här kan påverka föreningsverksamheten som idag nyttjar lokalen. Kommunens ambition var att föreningar fortfarande skulle ha möjlighet att utnyttja lokalen, men det går inte hålla öppet under samma förutsättningar som förut eftersom verksamhet som involverar serveringstillstånd inte får bedrivas av kommunen i egen regi.

Hur kommer det se ut i framtiden?

Det här är en utvecklingsprocess vi vill föra i dialog med besöksnäringen. Utifrån näringens behov och intressen ska dialogen vara öppen för både nuvarande eller nya intressenter att engagera sig i.

– Stadsparken är en attraktiv plats och vi har förhoppningar om att få in en eller flera aktörer på mer marknadsmässiga villkor och det finns flera goda idéer om vad besöksmålet i Stadsparken skulle kunna utgöras av framöver, säger Ulrika Ganterud Evermark, turistchef.

I nuläget går det inte att säga när kommunstyrelsen kommer kunna fatta ett beslut, men att ha kvar verksamheten i dess nuvarande form är inte möjligt.