Till innehållet

Ny valdistriktsindelning för Kristinehamns kommun

PRESSMEDDELANDE Länsstyrelsen har den 9 november 2021 beslutat om nya valdistrikt i Kristinehamns kommun. Den nya distriktsindelningen har tagit hänsyn till geografi, stadsdelsindelningar, nybyggnationsplaner och beräknad befolkningsökning. Totalt delas kommunen in i 15 valdistrikt.

Bakgrunden till förändringen är att valnämnden ansåg att de nuvarande distrikten i kommunen är ojämnt fördelade och att bland annat distriktet Varnums geografiska uformning medförde svårigheter att utse en lämplig vallokal. Valnämnden överlämnade sitt förslag på ny indelning i september 2021 till kommunfullmäktige som den 28 oktober 2021 beslutade att lämna in förslaget till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 9 november 2021 med stöd av 4 kap. 17 § andra stycket vallagen (2005:837) att Kristinehamns kommun ska vara indelad i 15 valdistrikt. Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid.

– Vi får något färre valdistrikt nu efter den nya indelningen, säger Linn Carlsson, kommunsekreterare, men det blir en jämnare fördelning av antalet röstberättigade så att vi når vallagens riktmärke om 1000-2000 väljare per distrikt.

Antal röstberättigade påverkar distrikten

Enligt vallagen ska ett valdistrikt bestå av mellan 1000-2000 röstberättigade. Med den tidigare indelningen befann sig 4 valdistrikt under 700 röstberättigade och 4 ligger strax under 1000. Med den nya indelningen kommer varje valdistrikt istället ha ca 1000 till 1755 röstberättigade.

Vallokaler i varje distrikt

Varje valdistrikt kommer så långt det är möjligt, med tanke på krav om tillgänglighet, att ha en närliggande vallokal. Vid valet 2018 var det tidvis långa köer för vissa vallokaler. Detta kommer valnämnden att försöka förebygga med olika åtgärder inför valet 2022, bland annat genom att se över möjligheten att ha delade röstlängder, separat in- och utgång m.m. 

Information till väljare

På varje röstkort, som skickas hem till väljaren, framgår vilken distrikt den tillhör och vilken vallokal den ska gå till på valdagen. Valnämnden kommer också att kommunicera ut den nya valdistriktsindelningen närmare valet.

Kontaktperson:

Linn Carlsson, kommunsekreterare tillika valsamordnare

0550-880 09