Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ny tobakslag från och med 1 juli

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Den nya lagen innebär utökade områden med rökförbud, så kallade rökfria miljöer, samt krav på försäljningstillstånd.

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Rökfria miljöer

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Den 1 juli och framåt blir det även förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, entréer, hållplatser, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning. Förbudet omfattar även rökning av örtprodukter, vattenpipor eller att använda sig av elektroniska cigaretter inom de rökfria områdena.

Lagen om tobak och liknande produkter är en skyddslag, det vill säga att den är till för att skydda människor från passiv rökning, bidra till en hälsosammare miljö och motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Enligt nuvarande tobakslag är det rökförbud på dessa områden:

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus)
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokaler där allmänheten har tillträde till exempel butiker, inomhustorg, köpcentrum eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell

Rökförbudet gäller från och med 1 juli även för:

 • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
 • På uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

 

Ansvar och skyltning

Du som äger eller förfogar över en lokal eller område som omfattas av rökförbud ansvarar för att regler om rökfria miljöer följs. Ansvaret gäller även för entrén, oavsett om du äger eller disponerar området utanför.

Den som ansvarar för rökförbudet ska:

 • Informera tydligt om rökförbudet genom skyltning.
 • Se till att det inte finns askkoppar framme inom det rökfria området.
 • Informera personalen om motiven till rökförbudet.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, har du rätt att be personen lämna platsen. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna personen från platsen. Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är ansvarig för verksamheten.


Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att lagen följs vad gäller rökfria miljöer. Om den ansvarige inte gör vad som kan begäras för att se till så att rökförbudet följs kan kommunen vidta åtgärder för att tvinga den ansvarige till det. Utgångspunkten är dock att det ska ske på frivillig väg. Skulle det inte fungera med frivillighet kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga den ansvarige att göra det. I vissa fall kan ett föreläggande kombineras med vite, vilket är en avgift som måste betalas om inte åtgärder utförs.

 

Försäljningstillstånd

Du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den l november 2019.

Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd. Samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i Polismyndighetens belastningsregisterför allvarlig brottslighet. Värt att veta om försäljningstillstånd.

När måste jag ansöka? 

Lagen gäller från den l juli 2019 och då ska kommunen vara redo att ta emot och handlägga din ansökan. Kommunen kommer att ta ut en avgift för ansökan som ska täcka kostnaden samt precis som idag ta ut en årlig tillsynsavgift. Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida innan den l juli 2019. Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare anmält försäljning är den l november 2019. Observera att tillståndsplikten gäller för tobak, inte för folköl eller e-cigaretter. Har ni tidigare gjort en anmälan avseende dessa produkter kommer den anmälan fortfarande att gälla.