Till innehållet

Möt Ingela och Louise - förstelärare i förskolan

Grund- och gymnasieskolan i Kristinehamns kommun har sedan tidigare utsedda förstelärare. Deras uppdrag är att stödja arbetet med identifierade utvecklingsområden. Detta uppdrag finns nu även i förskolan, där Louise Eskebrink och Ingela Schagerberg arbetat som förstelärare sen i våras. 

Det är ett fantastiskt roligt arbete där vi får träffa många människor och medarbetare och följa och arbeta för deras utveckling framåt, säger Louise Eskebrink, en av två förstelärare i Kristinehamns förskola.

Bakgrund

I juli 2019 kom en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18). Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. 

Begreppen utbildning och undervisning har förts in för att betona att förskolan är en del av skolväsendet. I och med införandet gavs, genom statsbidrag, möjligheten att anställa förstelärare i förskolan och i Kristinehamn togs beslutet att anställa två stycken under en tvåårsperiod. 

Rektorerna i förskolan identifierade behovet av en utvecklingsinsats utifrån förskolans undervisningsuppdrag. Införandet av förstelärare ger möjlighet att stödja personalen i utvecklingsarbetet men också rektorernas arbete för en likvärdig förskola i Kristinehamns kommun.

Louise Eskebrink är utbildad förskollärare och har arbetat i snart 4 år inom förskolan i Kristinehamns kommun. 

Ingela Schagerberg är även hon utbildad förskollärare, vilket hon arbetat som i 18 år inom Kristinehamns kommun.


Båda två har idag ett uppdrag på 60 procent som förstelärare i förskolan och resterande 40 procent arbetar de i barngrupp inom kommunen. 

Att våga ta klivet

När tjänsterna som förstelärare kom ut kände båda två att de ville ta chansen och söka.

 - Jag såg den här tjänsten som en stor möjlighet att vara med och påverka och utveckla förskolans kvalitet och det är något som jag verkligen brinner för. Jag har alltid värnat om förskolans uppdrag och att omsätta förskolans läroplan i praktiken är för mig ett ständigt pågående arbete, säger Ingela.

För Louise var också möjligheten att kunna påverka utvecklingen och få ett mer hållbart arbete inom förskolan och för barnen i verksamheterna, en bidragande orsak till varför hon sökte jobbet.     

Uppdraget

På frågan hur de ser på uppdraget som förstelärare, svarar de att de identifierar tre saker som är viktiga för dem utifrån den handlingsplan de har att följa: det systematiska kvalitetsarbetet i skolans lärportal Unikum, att höja kvalitén på undervisningen och förskollärarnas kunskap om hur man dokumenterar barns utveckling och slutligen lärande och utbildningens utveckling. 

Eftersom tjänsterna är relativt nya så har synen på uppdraget växt fram med tiden, menar Ingela och Louise.

En del i uppdraget är att arbeta mot en likvärdig förskola och då är det extra viktigt för oss att vi täcker hela kommunen och alla 51 avdelningarna på våra förskolor. Då vi har den tillgången kan vi också se och lyfta skillnader och likheter som finns inom förskolan och utifrån det lägga upp arbetet mot en mer likvärdig förskola.

De poängterar också att det inte ska spela någon roll vilken förskola en anställd arbetar på eller vilken förskola barnen får en plats på; de har rätt till en likvärdig utbildning oavsett enhet. 

Arbetet som förstelärare skiljer sig på olika sätt från hur de arbetat tidigare, då de varit i en barngrupp hela veckan. Nu utgår de från ett kontor de tre första dagarna i veckan och avslutar veckan i en barngrupp. Att vara kvar i barngrupp och vara del av “verkligheten” beskriver de som en nyckelfaktor i arbetet. 

Kontorsarbetet innebär ett mer självständigt upplägg av arbetet utifrån de olika behov som dyker upp ute i verksamheterna och det medför att de lägger en hel del tid på inläsning av litteratur. Detta för att de ska kunna använda sig av relevanta, fakta-underbyggda verktyg, modeller och strategier när de handleder och stödjer medarbetare i de olika arbetslagen.

 - Det är riktigt kul att vara ute i arbetslagen! Vi har så otroligt mycket bra kompetens och erfarenhet i våra medarbetare i Kristinehamns kommun, säger Louise.

Hur har de då blivit bemötta ute bland kollegorna?

 - Det har varit väldigt positivt, tycker Louise och trycker på att det är roligt att känna att hon arbetar för deras skull och för att de ska lyckas så bra som möjligt. 

- Ja vi känner att de gärna vill ha vår stöttning. Alla givande samtal och diskussioner hjälper ju samtidigt oss att utvecklas framåt i vår roll, menar Ingela.

Handlingsplan och utveckling

Skolan i Kristinehamn arbetar sedan läsåret 19/20 utifrån en handlingsplan för ökad måluppfyllelse. Planen består av fyra olika fokusområden som skolförvaltningen tagit fram: närvaro, undervisning, rättssäker dokumentation och personal. Varje område har tydliga mål som ska förverkligas genom olika insatser och dessa följs upp kontinuerligt under läsåret.

Inom förskolan ser Ingela och Louise att de har stor möjlighet att påverka sitt arbetet utifrån handlingsplanens olika mål. Så länge utgångspunkten finns i skollag, läroplanen för förskolan och på vetenskaplig grund så har de friheten att förbättra och utveckla sitt arbetet i den riktning de vill. 

Trots att det tagit tid att komma in i sitt nya arbete tycker de att de nu kan se effekter av arbetet ute i verksamheterna. Speciellt med det systematiska kvalitetsarbetet.

 - Då vi sedan starten av vårt uppdrag har arbetat med att få till ett gemensamt verktyg i Unikum för ett systematiskt kvalitetsarbete, så har självklart arbetet förändrats i verksamheterna. Alla förskolor är igång med det nya verktyget från och med hösten -20 och det har tagits emot positivt, menar Ingela.

Medarbetarna uttrycker också att förstelärarnas tjänster är en tillgång då de kan få hjälp och stöttning i sitt SKA-arbete och undervisningen både individuellt, arbetslagsvis eller som hel enhet. Att de sen inte sätter löner för medarbetarna gör att de möts av mer öppna, ärliga, raka och inspirerande frågor, menar de. 

I och med att alla nu har samma arbetsplan att utgå ifrån och även samma verktyg inom det systematiska kvalitetsarbetet så ser de också att man på ett annat sätt tar del och hjälp av varandras planeringar. De hade en önskan och har en tanke om att få ännu mera samarbete mellan enheter och verksamheter utifrån behov och frågor, men i och med covid-19 så har det fått stå tillbaka. 

 - Förhoppningsvis blir det bättre framöver när vi kan ses och dela erfarenheter och tips på plats. Fram tills dess så får vi försöka lösa det på andra sätt, säger Louise.

Utmaningar och framtid

Till sist vill de båda lyfta fram att de trivs väldigt bra med sina nya roller, fast de medger att det finns utmaningar i att ha en ledarposition. 

 - Det är alltid en utmaning i att ha en ledarposition. Uppdraget handlar om att både leda kollegor och att stödja ledningen på förskolan. Vi har givande möten med medarbetare där vi är i en process tillsammans och lär av varandra vilket ger mycket energi, säger Louise.

Uppdraget som förstelärare i förskolan sträcker sig över två år och både Ingela och Louise vill gärna se en förlängning för att arbetet ska bli mer hållbart, likvärdigt och utvecklande. 

 - Ja verkligen! Det här är bara början på processen mot en likvärdig förskola i kommunen och förändringsarbete tar tid.