Till innehållet

Mätsäsong för radon

Radon kan mätas mellan 1 oktober och 30 april, även kallad "eldningssäsong". Det är enkelt och kostar några hundralappar att mäta radon. Fram till 30 november kan du beställa mätdosor från miljö- och hälsoskydd. 

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar som vi kan andas in och få ner i lungorna. Höga halter radon i inomhusluften ökar risken för utveckling av lungcancer.

Radon i bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterial eller vattnet. Markradon kan ta sig in i bostaden genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar eller otäta golvbrunnar. Byggnadsmaterialet lätt blåbetong kan också avge radon. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Höga halter av radon kan även finnas i vatten från djupborrade brunnar och kan via vattnet tillföras inomhusluften. I kommunalt anslutna fastigheter är det dock säkerställt att radonhalten är låg i dricksvattnet.

I privatbostäder är det fastighetsägaren som är ansvarig för att mätningar och eventuella åtgärder görs. I flerbostadshus och allmänna lokaler är det den som har rådighet över fastigheten som ska utföra mätningar och se till att radonhalten hålls så låg som möjligt och rimligt.

Kristinehamns kommun har avtal med företaget Radea fram till 30 november 2022 och kan erbjuda ett förmånligt pris på mätning av radon med dosor om beställning görs via kommunens hemsida. Efter 30 november hänvisar vi till privata aktörer. 

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndigheten.