Till innehållet

Kristinehamn ökar möjligheterna för alla barn att kommunicera i förskolan

För att göra undervisningen mer tillgänglig för alla barn utbildar nu kommunen all personal inom förskolan i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK. Tecknen används alltid tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men fungerar även som ersättning för talat språk.

Bakgrund

Läroplanen för förskolan säger att “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sinsituation.” Barnen ska också få förutsättningar att utveckla “intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.” Detta kan åstadkommas med hjälp av “Tydliggörande pedagogik" och​ AKK, vilket syftar till att göra händelser, handlingar och situationer hanterbara. Till det används visuellt stöd för att det ska bli lättare att hinna uppmärksamma, bearbeta, tolka och förstå det som sker omkring oss.

Visuell kommunikation som stöd

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK är kommunikation som ersätter eller kompletterar när talat språk inte räcker till för att vi ska förstå varandra. Det skapar delaktighet och stimulerar samspel.
AKK inkluderar visuellt stöd ( kan vara bilder, fotografier eller föremål), kroppsspråk och TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

TAKK är en AKK-form för att stödja kommunikationen. Tecknen används alltid tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men fungerar även som ersättning för talat språk.

Illustrationer och symboler: symbolbruket.se och ritadetecken.se

I exemplet visas hur bilder och tecken i kombination med text förtydligar kommunikationen och budskapet.

Kommunen utbildar all personal

I Kristinehamns kommun är målsättningen att utbildning ska vara tillgänglig för alla. Fram till idag har utbildningen som kompletteras med TAKK, endast varit tillgänglig för barnen på ett fåtal förskolor i kommunen.
För att skapa en större tillgänglighet till utbildning för alla barn och för att utveckla undervisningen med fokus på tydliggörande pedagogik och AKK, anställdes Camilla Larsson som kommunikationspedagog. Camilla har de senaste åren tagit fram ett nytt och fördjupat undervisningsmaterial baserat på forskning och beprövad erfarenhet, men också egna erfarenheter från olika skolformer. Utöver det har hon också handlett pedagogerna på förskolan i hur de ska arbeta med materialet.


Foto: Mebia

- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation ska vara ett visuellt stöd i vardagen för att det ska bli lättare att hinna uppmärksamma, bearbeta, tolka och förstå det som sker omkring oss, men också för att tydliggöra och förstärka det talade språket. Det bygger också broar mellan olika språk och kan därmed underlätta för barn med annat modersmål att lära sig svenska, menar Camilla.

Om förskolan ska kunna erbjuda undervisning med hjälp av detta stöd förutsätter det att all personal  kan hantera undervisningsmaterialet. Därför ska all personal inom förskolan i Kristinehamns kommun genomgå en webbutbildning med tecken som stöd och även få en inspirationsföreläsning om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Utbildningsinsatsen startar under hösten och följs upp med handledning till våren.

Camilla gästar vodcast

Förutom ett fördjupat och utvecklat arbetsmaterial och handledning av pedagoger i förskolan har Camillas arbete uppmärksammats i Maria Krafft Helgessons vodcast “Maria inspireras av..” som finns tillgänglig på Youtube. Maria Krafft Helgesson är inspiratör, författare och utbildare inom kommunikation och tillgänglighet. Programmet där Camilla intervjuas släpptes fredagen den 27 augusti.


Foto: Mebia

Här finns vodcasten: https://youtu.be/xem4BPGt3QU