Till innehållet

Kommunstyrelsen vill se Myndigheten för utbetalningskontroll i Kristinehamn

En enig kommunstyrelse fattade den 7 februari beslut om att skicka en skrivelse till regeringen som visar Kristinehamns kommuns intresse för placeringen av den nya myndigheten. Idag signerades skrivelsen av kommunstyrelsens ordförande Marie Oudin (M) och 2:e vice ordförande Bjarne Olsson (S).

Regeringen har beslutat att inrätta en ny myndighet – Myndigheten för betalningskontroll. Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Verksamheten ska fungera som ett komplement till välfärdsmyndigheternas kontrollarbete och ska enligt plan inrättas den 1 juli 2022.

I skrivelsen framgår fördelarna med en lokalisering till Kristinehamn, bland annat att Kristinehamn har ett geografiskt strategiskt läge mellan Stockholm, Oslo och Göteborg och en unik placering i mitten av arbetsmarknadsregionerna Örebro och Karlstad.

Vidare skriver man: I Kristinehamn finns idag flera exempel på lyckade myndighetsetableringar, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, Elsäkerhetsverket och delar av Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Försvarsmaktens kommande återetablering av Bergslagens artilleriregemente A9 som vårt senaste exempel där bra samarbete lett till framgångar såväl i övergripande som i mer detaljerade frågor. 

– I skrivelsen framgår också att den nya myndigheten skulle vara ett otroligt bra komplement till Försvaret, men också våra andra myndigheter. En placering här redan under 2022 skulle underlätta rekrytering av personal till det återetablerade regementet eftersom det ökar medflyttandes möjligheter att få ett arbete, säger Marie Oudin.

– Det gynnar inte bara oss utan även andra etableringar i vår region. Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning påminner om den här funktionen och närheten till andra statliga myndigheter ser vi är en avgörande del utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det behövs för att möjliggöra kompetensutbyte med andra myndigheter inom samma arbetsmarknadsregion, säger Bjarne Olsson.

Förutom skrivelsen planeras just nu en officiell uppvaktning precis som man gjorde inför Försvarsmaktens återetablering. Skrivelsen har skickats till Finansdepartementet där finansminister Mikael Damberg, finansmarknadsminister Max Elger och civilminister Ida Karkiainen tillskrivs som direkta mottagare.

Här kan du läsa hela skrivelsen.