Till innehållet

Förslag om Kristinehamn kommuns budget 2023 vidare till kommunfullmäktige

Nu är underlaget till kommunfullmäktiges beslut om budget 2023, och plan för 2024-2025, färdigt. Lägesbilden är att kostnaderna ökar mer än intäkterna vilket innebär ekonomiska utmaningar för verksamheterna. Men utgångsläget i kommunens ekonomi är starkt.

Kommunens intäkter i form av skatter och generella bidrag innebär att kommunens ekonomiska utrymme kan växa med 2,9 procent 2023. Men kostnaderna väntas öka mer än intäkterna på grund av världsläget och utvecklingen på finansmarknaden, till exempel ser vi nu stigande räntekostnader samt energi-, drivmedels-, och livsmedelspriser.

Prisökningarna förväntas också motivera lönerörelsen att förhandla om högre löner vilket medför högre lönekostnader. Samtidigt ökar kommunens kostnader för pensioner med cirka 38 miljoner kronor inför 2023 till följd av nytt pensionsavtal och reviderade inflationsprognoser. Investeringstrycket är högt vilket innebär behov av nya lån samtidigt som råvaru- och komponentbrister kan påverka leveranstider och projekt.

Åtgärder för att möta utmaningarna

För att mildra konsekvenserna för nämnderna är resultatmålet för 2023 satt till 1,5 procent, en sänkning med 0,5 procentenheter jämfört med ett normalår. De ökade pensionskostnaderna hanteras genom att använda pengar ur kommunens resultatutjämningsreserv. Trots dessa åtgärder behöver kommunen effektivisera och utveckla verksamheterna för att hålla budgeten i balans.

– För att klara utmaningarna föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att genomföra översyn av respektive verksamhet för att säkra en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet, säger Martin Willén, kommundirektör.

I budgetunderlaget finns ett ofördelat utrymme om 8 miljoner kronor, som enligt förslaget fördelas vid ett senare tillfälle.