Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Förskolans specialpedagoger föreläste i Katrineholm

Specialpedagoger från kommunen blev den 23 oktober inbjudna att föreläsa på Specialpedagogiska skolmyndighetens årskonferens i Katrineholm. Temat på konferensen var ”Förskolans främjande och förebyggande arbete med barn i behov av särskilt stöd”.

Ett stödmaterial som lett till framgångar inom förskoleverksamheten bidrog till att Kristinehamns kommun fick föreläsa för andra specialpedagoger och verksamma från hela landet. Specialpedagogerna IngBritt Wikström-Svensson och Carina Sköld föreläste tillsammans med förskolechefer och biträdande förskolechefer från förskoleområde 1, som är det område där man jobbat längst med materialet.

– Vi beskrev framgångsfaktorerna med fortbildningen och vilka goda effekter det framförallt gav barnen på förskolan. Och sen pratade vi om temana ”Trygga relationer” och ”Lek och kommunikation”, säger IngBritt Wikström-Svensson, specialpedagog.

Utmaning ledde till utveckling

Under hösten 2016 fick IngBritt och Carina ett uppdrag att handleda pedagogerna på en av Kristinehamns förskolor. Det var en förskola där pedagogerna hade många utmaningar i verksamheten. De började med att ta kontakt med Spsm (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och ganska snart fick man ett erbjudande om att få prova ett helt nytt stödmaterial. Kristinehamn ingick då i ett pilotprojekt med några andra Värmländska kommuner.

I januari 2017 startade började pedagogerna tillsammans att jobba med materialet på förskolan. Stödmaterialet fokuserade på att se förskolans friskfaktorer snarare än riskfaktorer, att bygga på förmågor och färdigheter för att utveckla. Upplägget baseras på aktiviteter och material som handlar om trygga relationer och lek och kommunikation, men planeras utifrån varje förskolas behov. Resultatet på förskolan blev väldigt positivt och numera finns stödmaterialet på alla i Kristinehamns kommun.

– Vi måste lära av det som utmanar oss! Se det som lärdomar och möjligheter i stället för hinder, säger IngBritt Wikström-Svensson.

Stödmaterialet lever kvar

I förskolorna har pedagogernas professionella roll utvecklats genom att stärka kompetenser som finns, och genom att tydliggöra förskolans uppdrag. Pedagogerna upplever att de får vara mer närvarande och att det skapar en tydligare samsyn av arbetet som de utför. IngBritt Wikström-Svensson förklarar att man på förskolorna fortsätter och fördjupar arbetet med Trygga relationer och Lek och kommunikation.

– Vi ser ett mer positivt klimat på förskolorna och vi ser mer lekande och glada barn.

Sista delen av materialets upplägg är en strategiträff, där specialpedagoger tillsammans med förskolechefer och pedagoger diskuterar hur arbetet ska fortsätta på varje förskola. På de förskolor som gått igenom materialet så har utvecklande insatser och förändringar av förskolans inre arbete redan dragit igång.