Till innehållet

Arbete med alléträd

Värmlandsgatan består av en oxelallé med 62 träd, varav 15 stycken har bedömts av en arborist vara i så pass dåligt skick att fällning rekommenderats.

Vi har ett ansvar att ta hand om riskträd i tid innan de kan orsaka skada för människor och egendom. Därför har kommunen ansökt om dispens från biotopskyddet, som ger alléträd skydd att stå kvar. Länsstyrelsen har gett kommunen dispensen i form av ett beslut om att ta ned de dåliga träden för att senare återplantera lövträd i allén.

Nedtagning av träd påverkar alltid intrycket av en plats och särskilt påfallande blir det naturligtvis i en allé som den på Värmlandsgatan som funnits många år. Tyvärr har vi varit tvungna att göra den här åtgärden på det här sättet, för att i ett längre perspektiv kunna fortsätta att ha en trädallé här.

 

Kontaktperson:
Hanna Åsander, park och trafikplanerare
Tekniska förvaltningen