Till innehållet

EST – för ökad trygghet i samhället

Sedan en tid tillbaka arbetar Kristinehamns kommun och polisen enligt metoden EST (effektiv samordning för trygghet) för att öka tryggheten i samhället. EST finns i många kommuner och Kristinehamn implementerade metoden strax före jul. Arbetssättet har bara varit igång ett knappt halvår men redan ses positiva effekter av samarbetet.

Trygghet är ett återkommande ämne i nästan alla medborgardialoger och undersökningar som görs i kommunen. Som ett led i arbetet med att utöka tryggheten i staden har vi valt att införa EST-metoden och samla olika aktörer för att skapa en gemensam lägesbild.

– Trygghet är inte enbart en polisiär fråga, säger Fredrik Lundberg, kommunpolis i Kristinehamn. Polisen har inte verktygslådan själva för arbetet utan vi behöver hjälp av andra aktörer i kommunen för att skapa en gemensam lägesbild och därefter tillsammans utforma och genomföra åtgärder.

Arbetssätt

Aktörer som deltar i EST är polis, väktarbolag, räddningstjänst, kommunens säkerhetssamordnare, hemtjänst, socialtjänst, tekniska förvaltningen samt bostadsbolaget. En applikation har skapats där alla aktörer kan rapportera in incidenter som upplevs som otrygga. Dessa sammanställs och redovisas i en kartbild. Man kartlägger alla incidentrapporter och kan sedan lokalisera aktiva platser, så kallade Hotspots. Arbetet sker efter en kunskapsbaserad arbetsprocess. Analys utförs noggrant för att se vilka insatser som är möjliga att göra på de platser som identifierats som ett problemområde. En åtgärd kan vara allt utom att bara gå förbi. Ett samtal, fråga hur läget är, omhänderta vid behov, sätta gränser – att vara kommunikativ är en framgångsfaktor som används. Ibland kan lösningen vara att ändra fysiska förutsättningar som gör det mindre attraktivt att samlas på en viss plats.

Hotspots har identifierats

Arbetsgruppen, som består av Fredrik Lundberg, kommunpolis, Bernd Jendrny, säkerhetssamordnare, Philip Frisk, kartansvarig och Anna Carin Backman, representant från bostadsbolaget har under våren identifierat och arbetat med ett par olika Hotspots. Beslut om åtgärder för att öka tryggheten i Kristinehamn gör i samverkan mellan kommunledning, polis och bostadsbolag.

Vid ett av de identifierade områdena inkom många rapporter om störande musik från motorfordon.

– Det här skapar ju oerhört mycket problematik framför allt för de boende i området som störs av hög musik framförallt nattetid, säger Fredrik Lundberg, lösningen blev att vi här med hjälp av kommunen kunde sätta upp skyltar att motortrafik är förbjuden vissa tider. Då kan vi skriva böter för att man kör där helt enkelt, vilket minskade trafiken och därmed försvann den störande musiken från platsen.

Men flyttar man inte bara problemet? Ungdomar vill samlas och de åker då någon annanstans och spelar sin musik?

– Jo, det är sant men man flyttar inte hela problemet rätt upp och ner, problemet uppstår troligen på andra platser men inte i samma volym eller utsträckning. Det kan leda till att man får två mindre problem istället för ett gigantiskt. Det gäller att hela tiden störa i problembilden, men att ändå skapa dialog och undvika ett vi mot dem-tänk, säger Fredrik Lundberg.

Fredrik Lundberg beskuren.jpg

Fredrik Lundberg, kommunpolis i Kristinehamn

 

Fakta EST

EST (effektiv samordning för trygghet) är en nationell arbetsmetod som finns i ett 50-tal kommuner och bygger på att polisen, kommunen och andra aktörer som kommunala bostadsbolag, med flera, utarbetar gemensamma lägesbilder över otrygghetsskapande fenomen för att på ett kunskapsbaserat sätt kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Konceptet kommer att vara en fördel för att både polismyndigheten och Kristinehamns kommun skall ha en uppdaterad gemensam lägesbild, där relevanta och verkningsfulla insatser kan prioriteras. Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet.