Till innehållet

Enkät om resvanor

Tillsammans med Region Värmland och Region Örebro län gör vi nu en undersökning av befolkningens resvanor. Mellan vecka 15-19 kommer enkäter med frågor om resvanor skickas ut.

Respondenterna, som väljs ut slumpvis, svarar anonymt via en webbenkät eller en pappersenkät. Syftet med enkäterna är att skapa oss en djupare förståelse av hur resvanorna ser ut i Kristinehamns kommun och i länet som helhet. Detta ligger sedan till grund för kommunens fortsatta trafik- och samhällsplanering. Utifrån undersökningen kommer vi till exempel kunna ta fram statistik över vilka tider flest personer reser, vilka färdsätt som används och vart resorna går.

Resvanor förändras över tid och den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2014. Eftersom undersökningen sker ungefär var tionde år är det viktigt att så många som möjligt som får en enkät hemskickad också svarar. Du som besvarar enkäten är anonym.

– Resvaneundersökningar är ett viktigt planeringsunderlag för oss. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på undersökningen för att vi ska kunna förbättra förutsättningarna för resor inom såväl tätorten, kommunen och regionen. Med en uppdaterad bild av resvanor är det lättare att prioritera investeringar i trafikplanering samt åtgärder och insatser för ökat hållbart resande och trafiksäkerhet, säger samhällsplanerare Joel Andersson.

Kristinehamns kommuns Trafikplan är delvis framtagen med tidigare resvaneundersökning som grund. Genom att ta fram en ny resvaneundersökning kan målsättningar i Trafikplanen följas upp. Trafikplanen antogs 2017 och redogör för kommunens målsättningar för trafiksystemet.