Till innehållet

Desinformationskampanj om socialtjänsten – så jobbar Kristinehamns kommun

Sedan en tid tillbaka pågår en desinformationskampanj som sprider felaktiga påståenden om svensk socialtjänst. Kampanjen pågår både i och utanför Sverige, och skulle i värsta fall kunna leda till att barn och föräldrar inte får den hjälp de behöver.

Kampanjen har fått stor spridning i utländska kanaler och är riktad mot Sveriges socialtjänst. I centrum för kampanjen står LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), som gör det möjligt för socialtjänsten att i vissa fall omhänderta barn mot föräldrars vilja. Det kampanjen utelämnar är att det bara är i väldigt allvarliga situationer som detta kan bli aktuellt.

Kan leda till att barn inte får rätt stöd

Sedan tidigare finns en misstro gentemot socialtjänsten. En misstro som är extra stark i vissa invånargrupper. Enligt Socialstyrelsen riskerar misstron och rädslan att växa på grund av desinformationskampanjen, vilket kan skada förtroendet för socialtjänsten ytterligare.

Om föräldrar tror att socialtjänsten lättvindigt kan omhänderta deras barn, blir de mindre öppna för att ta emot stöd – något som i förlängningen skulle kunna innebära att barn och familjer inte får det stöd de behöver.

– Det är en stor utmaning som vi behöver jobba med både på kort- och lång sikt. Det är viktigt att barn och familjer får det stöd de är i behov av, säger Emelie Hult Norgren, enhetschef för barn- och ungdomsgruppen och familjerätten.

Så arbetar socialtjänsten

Enheten för barn och unga på Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen jobbar med att hantera nyinkomna och pågående ansökningar och orosanmälningar. När en anmälan kommer in kontaktas vårdnadshavare för bedömning, och där efter fattas beslut om huruvida en utredning ska inledas eller inte.

– Om utredningen visar att barnet och/eller barnets vårdnadshavare behöver vår hjälp tar vi reda på vilken typ av hjälp eller stöd som behövs, säger Emelie Hult Norgren.

Socialtjänsten har olika typer av insatser som kan möta de olika behov som barn och föräldrar har. I de allra flesta fall är vårdnadshavare och socialtjänsten överens om vilka insatser som behövs – eller att inga insatser behövs. Det vanligaste är att ge stöd i öppna former. Ibland riktas insatserna direkt till barn och ungdomar, ibland till föräldrar, och ibland till båda parter.

– En stödinsats kan till exempel handla om föräldrastöd, stöd i hemmet eller på fritiden, en kontaktfamilj eller en placering i ett annat hem. Insatsen utformas med barnets bästa i fokus, i samverkan med föräldrar och eventuellt andra berörda, säger Emelie.

I de fall socialtjänsten anser att barnet behöver vård utanför hemmet och föräldrarna inte tycker samma sak, kan socialtjänsten ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Har du frågor?

Om du har frågor som rör hur Kristinehamns kommun arbetar med orosanmälningar av barn och unga kan du kontakta Emelie Hult Norgren, enhetschef för barn- och ungdomsgruppen och familjerätten, på telefonnummer 0550-885 98.

Kvalitetssäkrad information om socialtjänsten

Nedan har vi samlat några tips på länkar där du hittar kvalitetssäkrad information om socialtjänsten och LVU.