Till innehållet

Budgetförslag för 2022

Nu är det dags för politikerna att ta ställning till kommunens budget 2022, och plan 23-24.

Utöver pengarna till den ordinarie verksamheten, innehåller budgetförslaget investeringar på 169 miljoner kronor under nästa år, bland annat truppgymnastikhall med hoppgrop, renovering av Stora Södermalmshallen, renovering av Kungsbron och utbyggnad av reningsverket Fiskartorpet.

Nämndernas budgetramar landar tillsammans på 1,54 miljarder kronor. Ramarna är beräknade utifrån nationell statistik om hur kommunens befolkning kommer att utvecklas och vilka kostnader vi förväntas ha i verksamheterna framöver.

- Vi jämför våra kostnader för vård, skola, omsorg, fritid, kultur och så vidare med andra kommuner. Det ger politiken ett bra underlag när de prioriterar budgeten till nämnderna enligt sina ambitioner, säger kommunens ekonomichef Annette Borneland.

Alla nämnder har fått en grunduppräkning med 1,5 procent jämfört med förra året. Därefter har politiken fördelat 22 miljoner kronor, eller 1,4 procent av budgeten, enligt sina politiska ambitioner.

Investeringar 2022

Kommunens investeringsbudget för år 2022 föreslås bli 169 miljoner kronor. Några exempel på investeringar som finns med i budgetförslaget för 2022 är en truppgymnastikhall med hoppgrop, renovering av Stora Södermalmshallen, renovering av Kungsbron och utbyggnad av reningsverket Fiskartorpet.

- I investeringsbudgeten finns också 50 miljoner för årliga investeringar som till exempel reinvesteringar i fastigheter, offentlig miljö och inventarier, säger Annette Borneland.

Fortsatt ökade kostnader

I förslaget som ska upp till beslut beräknas kommunens resultatmål för nästa år till 28,5 miljoner kronor. Men trots det beräknade plusresultatet, är det fortfarande ett ekonomiskt tufft läge, påpekar Annette Borneland.

- Våra kostnader ökar snabbare än vad intäkterna gör. Dessutom har kommunen stora investeringsbehov, vilket i förlängningen innebär att kostnaderna för till exempel avskrivningar och räntor på lån kommer att bli större. Vi har även allt fler äldre som är i behov av omsorg, och stora kostnader för socialt stöd. Allt detta tillsammans är en utmaning för kommunens ekonomi. Det är därför viktigt för oss att arbeta vidare med att utveckla nya arbetssätt och metoder, så att vi kan fortsätta ge lika fin service till kommuninvånarna som hittills.

Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 8 juni och beslutas sedan slutligt i kommunfullmäktige den 22 juni.

Fakta: Budget enligt ny styrmodell

Kommunens budget består av två stora områden, strategiska mål och ekonomiska ramar. De strategiska målen gäller för hela kommunen och de kommunägda bolagen.

- Målen är framtagna enligt en ny styrmodell, som vi kallar Mål och resultatstyrning. När budgeten är beslutad ska alla nämnder formulera egna nämndmål, som bidrar till att kommunen uppnår de övergripande strategiska målen, berättar ekonomichef Annette Borneland.

I budgetförslaget finns tre övergripande strategiska målområden, och under dem finns 13 strategiska mål. De strategiska målen ska följas upp med indikatorer, som gör det möjligt att följa kommunens kvalitet och kostnader, både över tid och i jämförelse med andra kommuner.

De ekonomiska ramarna består av kommunens intäkter (skatteintäkter och generella bidrag) och hur de fördelas till nämnderna. Skatteintäkterna och de generella bidragen ökar med cirka 2,8 procent per år under budgetperioden. Lite mer inför 2022, och lite mindre inför 2023 och 2024, vilket främst beror på att en del av generella bidragen består av särskilda, tillfälliga satsningar från staten.

För dig som vill veta mer

Budget 2022 och plan för 2022-2024

Investeringsplan 2022-2024 och majoritetens förslag till KS 210524