Till innehållet

Södra Sörkastet

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Södra Sörkastet. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 19 oktober till 18 november 2021.

Planområdet omfattar en del av Presterud 1:1 Syftet med planen är att ändra den gällande detaljplanen för området Södra Sörkastet då allmän platsmark i den gällande planen utgörs av enskilt huvudmannaskap. I planförslaget föreslås kommunalt huvudmannaskap för all allmän plats. Planen ska skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde med flera typer av bostäder där lokalgatornas placering och genomförande regleras i planen.

Läs mer här.

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöeffekter

Dagvattenutredning

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".