Till innehållet

Södra Sörkastet

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Södra Sörkastet. 

Planområdet omfattar en del av Presterud 1:1 Syftet med planen är att ändra den gällande detaljplanen för området Södra Sörkastet då allmän platsmark i den gällande planen utgörs av enskilt huvudmannaskap. I planförslaget föreslås kommunalt huvudmannaskap för all allmän plats. Planen ska skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde med flera typer av bostäder där lokalgatornas placering och genomförande regleras i planen.

Planen är nu ute på granskningssamråd mellan 15 juni och 22 september.

Läs mer här:

Granskningshandlingar:

Plankarta granskning

Planbeskrivning granskning

Samrådsredogörelse

Va-utredning

Dagvattenutredning

Gatuprojektering

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöeffekter

Dagvattenutredning

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".