Till innehållet

Granskningsförslagets handlingar

Planbeskrivning

Kartor

Miljökonsekvensbeskrivning

En översiktsplan ska miljöbedömmas enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Den här miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör den fördjupade översiktsplanen för västra Vålösundet.

Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till granskningsversionen av översiktsplanen. Syftet med samrådsredogörelsen är att beskriva hur samrådet gått till, redogöra för synpunkter och ställningstaganden som kommit in och förklara vilka ändringar som gjorts med anledning av inkomna synpunkter. Under samrådet 2017 fick vi in 27 yttranden. På länken ovan kan du ta del av samrådsredogörelsen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".