Till innehållet

Sluttäckning Sannaheden

Med anledning av att Kristinehamns kommun avser använda delar av det gamla deponiområdet vid Sannaheden för idrotts- och rekreationsändamål finns beslut från Länsstyrelsen i Värmland att delar av dessa områden ska sluttäckas enligt nu gällande lagstiftning.

Sedan tidigare har sluttäckningskonstruktioner etablerats under ett antal fotbollsplaner i samband med att dessa anlagts.

De sista två etapperna i sluttäckningsarbetet avser ett område mellan fotbollsplanerna vid värmeverket och skogsremsan vid Varnumsviken. Området kommer att utformas med en svag upphöjning likt en ås och med gång och cykelväg på toppen som ansluter till befintliga promenadstråk. 

Hela konstruktionen besås därefter med slåtterängsblommar i syfte att gynna pollinerare samt den biologiska mångfalden i området, ytan kommer därefter skötas som en gammaldags slåtteräng. 

För närvarande pågår terrasseringsarbeten i området i syfte att skapa profilen på sluttäckningskonstruktionen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".