Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för särskilt boende, hemtjänst och rehabilitering. Nämnden har också ansvar för att ge hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för den som inte själv kan ta sig till en vårdcentral. 

Enligt gällande lagstiftning arbetar socialnämnden utifrån föräldrabalken, lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL).

Socialnämnden ansvarar även för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor och handlägger dessutom ärenden enligt tobakslagen och alkohollagen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens kärnverksamhet är att:

  • bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre

  • ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv

  • genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service

  • ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Kärnverksamheterna regleras bland annat av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har förvaltningen ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande flyktingbarn med mera.

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden:

  • Funktionsstöd

  • Individ- och familjeomsorg

  • Äldreomsorg

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av socialchef Eva Lotta Lindskog.

Kontaktuppgifter

Marcus Liniver - nämndsekreterare
marcus.liniver@kristinehamn.se

0550-885 54

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".