Till innehållet

Tillståndsguiden

Bygglov

Innan du påbörjar din ansökan om bygglov, gå in på sidan Då krävs ansökan om bygglov eller anmälan. Där kan du läsa om vad som krävs för olika typer av bygglov. Har du till exempel kontrollerat att din tänkta byggnadsåtgärd följer detaljplan eller områdesbestämmelser? Eller vet du att din byggnadsåtgärd kommer att följa plan- och bygglagens generella regler som gäller i och utanför sammanhållen bebyggelse? Kontakta byggavdelningen så hjälper vi dig med dina frågor.

Vad kostar det?

Avgiften för bygglovet beror på vilken typ av byggnation du ska göra. Avgiften baseras på den genomsnittliga handläggningstiden för dessa typer av byggnationer. Timkostnaden för 2022 är 1 120 kronor. Utöver bygglovsavgiften kan en planavgift samt en utstakningsavgift tas ut.

Ny komplementbyggnad utan tekniskt samråd. Taxa gäller år 2022
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, till exempel förråd garage, carport, gäststuga, pooltak och växthus, utan tekniskt samråd. 

Planenligt                                               8 960 kr

Liten avvikelse                                     12 320 kr

Utanför planlagt område                    12 320 kr

 

Ny komplementbyggnad med tekniskt samråd. Taxa gäller år 2022
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, till exempel garage och gäststuga, med tekniskt samråd.

Planenligt                                              22 400 kr

Liten avvikelse                                      24 640 kr

Utanför planlagt område                      24640 kr

 

Nytt fritidshus med högst två bostäder. Taxa gäller år 2022

Planenligt                                                 24 640 kr

Liten avvikelse                                        28 000 kr

Utanför planlagt område                         28 000 kr

 

Nytt en- eller tvåbostadshus. Taxa gäller år 2022

Planenligt                                                25 760 kr

Liten avvikelse                                        29 120 kr

Utanför planlagt område                       29120 kr

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd. Taxa gäller år 2022
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Enklare tillbyggnader. 

Planenligt                                                  10 080 kr

Liten avvikelse                                        12 320 kr

Utanför planlagt område                          12 320 kr

 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd. Taxa gäller år 2022
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                 22 400 kr

Liten avvikelse                                        24 640 kr

Utanför planlagt område                       24 640 kr

Bygglovsfakturan skickas ut efter du fått bygglovsbeslutet.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som ligger på 1 120 kronor i timmen (taxa gäller år 2022).

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.

Byggavdelningen hanterar alltid inkomna bygglov så snabbt vi kan. När du skickat in din ansökan till byggavdelningen så startar ett ärende. Under handläggningstiden kan vi behöva begära in mer uppgifter till din ansökan. Det här kan påverka tiden det tar innan du får ett beslut, eftersom din ansökan först anses vara komplett när byggavdelningen fått all nödvändig information. Byggavdelningen får fatta ett förlängningsbeslut och förlänga handläggningen med tio veckor, totalt 20 veckor om vi anser att det till exempel krävs större utredningar eller remissvar från andra myndigheter.

Handläggningstiden för bygglov kan variera mycket eftersom förutsättningarna där byggnaden ska placeras kan vara mycket olika. Om byggnaden placeras nära tomtgräns kan det krävas att grannar tillfrågas (om det krävs att grannar hörs får du räkna med att handläggningstiden ökar med minst fyra veckor).