Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Invasiva arter

Det finns ett antal växtarter som är klassade som invasiva främmande arter enligt EU:s bestämmelser. Det innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut dessa i naturen.

Dessa är inflyttade och hör inte hemma i den svenska naturen. Begreppet invasiv innebär att växterna har lätt att etablera sig och när de har fått fäste sprider de sig på andra växters bekostnad. Till slut tränger de undan andra arter och tar över.

Exempel på invasiva främmande växter är jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla. Dessa tre arter förekommer även i vår kommun på vissa platser.

När man har tagit bort invasiva växter ska detta avfall läggas i brännbart, inte i komposten, för att förhindra ytterligare spridning. Lägg gärna avfallet i förslutna säckar och märk med ’invasiv art’. Har du utökat abonnemang för trädgårdsavfall ska växtdelar från invasiva arter inte läggas i den soptunnan, utan i brännbart. Har du med dig invasiva arter du till återvinningscentralen, prata med personalen.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida 

Två växtarter som är mycket invasiva men ännu ej upptagna på EU:s lista är blomsterlupin och parkslide. Enligt Naturvårdsverket är de mycket invasiva och man rekommenderar att man hjälper till att begränsa spridningen av dessa.

Jätteloka introducerades till Sverige som trädgårdsväxt som sedan har spridit sig i naturen. Den växer sig hög, kan bli flera meter, och blommar från juli till september. Blommorna liknar hundkäx. Den har stora blad som växer tätt på marken vilket gör att ingenting överlever under och kring dessa växter. Jättelokans växtsaft i kombination med solljus kan ge svåra hudskador. Man måste bära skyddsutrustning när man hanterar jätteloka.

Har man jätteloka på sin mark behöver man ta bort den för att den inte ska sprida sig ytterligare.

I Kristinehamn finns den på några platser. Känner du till några förekomster, rapportera gärna in dessa till oss på miljo@kristinehamn.se

Mer information om växten, hur man hanterar den, osv hittar du på Naturvårdsverkets hemsida och faktablad.

Gul skunkkalla vid vattenbryn

Gul skunkkalla introducerades till Sverige från Nordamerika som trädgårdsväxt. Den har spridit sig till naturen och har fått fotfäste på en del platser. Den har starkt gula blommor och kan växa sig mycket stor.  I naturen konkurrerar den ut och tränger undan annan växtlighet och sprider sig.

Har man gul skunkkalla på sin mark behöver den tas bort, det bästa är att gräva upp hela plantan. För att förhindra ytterligare spridning ska plantan läggas i brännbart avfall, inte på komposten.

I Kristinehamn känner vi till en förekomst vid Spjutbäcken, dels en plätt med en större population dels en del solitära plantor efter stigen. Den trivs i närheten av vattendrag vilket gör att fröna lätt kan spridas till större avstånd via vattnet. De befintliga plantorna ligger på Kristinehamns kommuns mark och dessa har grävts upp och körts bort till förbränning under försommaren.

Känner du till flera platser med gul skunkkalla rapportera gärna in det till oss på miljo@kristinehamn.se.

Läs mer på Naturvårdverkets hemsida. 

Jättebalsamin är en högväxande växt med rosa blommor. Den introducerades till Sverige som trädgårdsväxt. Den bildar stora täta bestånd som tränger undan andra arter. Den trivs i näringsrik jord, ofta vattennära.

Den förökar sig genom frön och för att förhindra spridning måste den slås. Det är viktigt att samla ihop växtdelarna för den kan sätta frö även när den torkar ut.  

Känner du till någon förekomst av jättebalsamin, rapportera gärna in det till oss på miljo@kristinehamn.se

Två växtarter som är mycket invasiva men ännu ej upptagna på EU:s lista är blomsterlupin och parkslide. Enligt Naturvårdsverket är de mycket invasiva och man rekommenderar att man hjälper till att begränsa spridningen av dessa.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Lupiner vid vägkant

Lupinen är en vacker växt med sina fina blommor som står efter vägarna, tycker många. Lupinen är dock en inflyttad växt som är invasiv. Den har lätt för att sprida sig och konkurrera ut de befintliga växterna och därmed hotar den biologiska mångfalden. Den är utbredd över stora delar av Sverige och det är önskvärt att begränsa dess utbredning så gott det går.

Att helt utrota lupinen kan vara nästintill omöjligt, däremot går det att minska antalet genom ett strukturerat arbete.

För att bli av med en växt behöver den grävas upp med rötterna, men det hjälper även att plocka blommorna och därmed förhindra att de bildar frö.

 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida 

Parkslide är en snabbväxande växt från Sydostasien som introducerades i Sverige som trädgårdsväxt.

Växten har bambuliknande stjälkar och djupgående rötter som kan tränga in i rörledningar och byggnader och orsaka materiella skador. Den tränger ut andra arter där den etablerar sig och den har stor spridning i södra halvan av Sverige. Den sprider sig med utlöpare från ett kraftigt rotsystem och det är mycket viktigt att man inte lägger växtdelar från parkslide på komposten.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".