Till innehållet

Sirius

Kristinehamns kommun har erbjudit intresserade byggherrar att inkomma med intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde i korsningen Västerlånggatan/Tegelslagaregatan inom kvarteret Sirius i centrala Kristinehamn. Kommunen vill hitta intressenter som vill bygga flerbostadshus och eventuellt i kombination med centrumändamål.

Möjligheten att lämna intresseanmälan stängde 31 januari 2022. Nu pågår utvärdering av de intresseanmälningar som kommit in. 

Område

Fastigheterna Kristinehamn Sirius 6, 8 och 11 med en sammanlagd areal om ca 3070 m².

Översikt Sirius

Översikt.png

Utdrag detaljplan

Utdrag detaljplan Sirius.png

Detaljplan

För området gäller Detaljplan för del av kvarteret Sirius som vann laga kraft 2021-05-27. Markområdet är planlagt som kvartersmark med användningen bostäder, centrum och kontor, vidare medger detaljplanen en största byggnadsarea om ca 1100 m² samt fjorton meter maximal byggnadshöjd. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värden.

Fastighetsbildning och belastningar

De tre fastigheterna Sirius 6, 8 och 11 kommer genom fastighetsreglering att ombildas till en fastighet. Fastighetsbildningen ansöks och bekostas av kommunen.

Området belastas inte av några official- eller avtalsrättigheter.

Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats och svarar därmed för utbyggnad och skötsel av denna. Gatukostnadsersättning utgår inte.

Markpris

Priset för området är 4 500 000 kronor.

Avgifter

Planavgift utgår enligt taxa och betalas i samband med bygglov. Avgifter för VA-anslutning, bygglov etc. utgår enligt taxa.

Markanvisningsavtal

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

Markanvisningsavtal tecknas mellan kommunen och byggherren senast tre (3) månader efter tilldelad markanvisning.

Innan beslut om markanvisning fattas gör kommunen en bedömning av byggherrens/anbudsgivarens kreditvärdighet. I bedömningen ingår undersökning av bolagets organisationsstruktur, betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation samt genomförandekraft.

Behörighet

Byggherren ska vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i det land där byggherrens verksamhet är etablerad. Uppgifterna kommer att kontrolleras av kommunen hos berörd myndighet

Kopia på registreringsbevis eller motsvarande i annat EU-land, inte äldre än 6 månader och F-skattebevis lämnas efter anmodan.

Ekonomisk ställning

Byggherren ska ha ekonomiska och finansiella förutsättningar att genomföra projektet. Kommunen kommer att kontrollera byggherrens ekonomiska och finansiella förutsättningar via Creditsafe. Byggherren ska i riskintyg från Creditsafe ha lägst rating god kreditvärdighet eller motsvarande hos annat ratinginstitut.  

Byggherren;

  • får inte vara i konkurs eller är föremål för insolvens, eller likvidationsförfaranden
  • får inte vara föremål för tvångsförvaltning
  • får inte ingått ackordsuppgörelse med borgenär, eller har avbrutit sin näringsverksamhet

Uppgifterna kommer att kontrolleras av kommunen hos berörd myndighet eller kreditinstitut.

Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter - Uppgifter från Skatteverket

Kommunen eftersträvar samarbete med enbart seriösa byggherrar och har därför ett samarbete med Skatteverket om förebyggande information. Samarbetet med förebyggande information innebär en kontroll av en byggherres skattestatus. Byggherren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. Kontroll kommer att göras av kommunen hos Skatteverket. 

Val av byggherre görs av en tjänstemannagrupp och baserad utifrån en bedömning av följande:

Gestaltning

Beskriv hänsynstagande till gällande detaljplan och omgivningens kulturhistoriska värden.

Utemiljö

Beskriv utemiljön – dess utformning, funktion och kopplingar.

Genomförbarhet

Tidplan för byggnation.

För att främja goda konkurrensförhållanden där fler byggherrar, både stora och små, ges möjlighet att etablera sig i kommunen och inom specifika områden, kommer även denna aspekt att påverka kommunens val av byggherre. Förslag och idéer som inte överensstämmer med gällande detaljplan godkänns inte.

Fri prövningsrätt

Kristinehamns kommun har fri prövningsrätt och förbehåller sig rätten att förkasta samtliga inkomna intresseanmälningar.

Kommunikation om beslut

Beslut om val av byggherre kommer att skickas via e-post till alla som lämnat in intresseanmälan. 

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".