Till innehållet

Markanvisning - bostadsmark

Den här sidan är till för dig som vill vara med och utveckla Kristinehamn som boendeort. Här kan du ta del av aktuella och kommande markanvisningar i kommunen. Du kan också se alla markanvisningar i vår digitala karta. Ledig mark för privatpersoner hittar du på sidan Lediga villatomter

Nya attraktiva bostadsområden växer fram i Kristinehamn och det finns möjligheter för dig som byggherre och exploatör att vara med på resan. På den här sidan hittar du aktuella och kommande markanvisningar på olika platser i Kristinehamn. 

Aktuella markanvisningar

Sirius

Kristinehamns kommun ser ett behov av nybyggnation av bostäder i kommunen. Som ett led i detta arbete erbjuder kommunen marknaden centralt belägen och detaljplanelagd mark i området Sirius. 

Gå till Sirius - markanvisningsinformation

Tomten

Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att in intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Trollstigen/Valhallavägen i området Sanna, Kristinehamn.

Gå till Tomten - markanvisningsinformation

Här har kommunen skrivit avtal med en exploatör som under en viss tid har rätt att ensam förhandla om förutsättningarna för exploatering på ett av kommunens markområden. Du kan se alla markanvisningar i vår digitala karta

Del av Sannakajen

På Nyhamnsvägenhar kommunen skrivit avtal för byggande av flerbostadshus. Området har under en tid utvecklats till ett helt nytt bostadsområde. Nyhamnsvägen är den sista tillgängliga delen för markanvisning på platsen. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplanen Sannakajen.

Marieberg 1:32 

I Mariebergsområdet vid Pilgrimsvägen har kommunen skrivit avtal med en byggherre som avser att bygga nya radhus. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Marieberg 1:32.

Tellus 

I  centrum, bakom Stadshotellet, har kommunen skrivit avtal med en byggherre som vill bygga flerbostadshus och eventuellt i kombination med centrumändamål. De nya byggnaderna ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens kulturhistoriska värden. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Tellus.

Del av Sannakajen

På Båtsmansgatan planeras just nu byggnation av nya flerbostadshus, och försäljning av bostadsrätterna pågår just nu. På Matrosgatan/Nyhamnsvägen byggs även hyresrätter av Kristinehamns bostäder. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Sannakajen.

Del av Sunneberg

På Stampbrogatan/Ugglevägen finns ett markanvisningsavtal som omfattar nya friliggande villatomter. Läs mer på sidan Del av Sunneberg/Stampbrogatan

Djurgårdsplatån

På Djurgårdsvägen finns ett markanvisningsavtal för återbyggnad av bostäder i området. Här finns möjlighet att bygga upp till tre flerbostadshus. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Djurgårdsplatån.

Norra Sörkastet

I skärgårdens början, på den nya vägen Måsgatan, byggs det både flerbostadshus och villor på frilliggande tomter. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Vålösundet del 1 – Del av Norra Sörkastet.

 

Här planlägger vi för ny bostadsmark som ännu inte ligger ute på marknaden för försäljning. Läs mer på sidan Pågående detaljplanering

Tvillingarna

I korsningen Spelmansgatan/Västerlånggatan finns planer på att utöka möjligheterna för centrumnära boenden. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplanen Tvillingarna.


Är du intresserad?

Du som anmäler intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. När nya markanvisningar blir aktuella blir du som anmält intresse kontaktad och får mer information. 

Markanvisning - så går det till

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Kommunen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under vissa villkor förhandla om överlåtelse av ett kommunalägt markområde för byggnation.

Byggherren kan lämna in intresseanmälan inför kommande markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation och ändamål.

Är du intresserad?

Du som anmäler intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. När nya markanvisningar blir aktuella blir du som anmält intresse kontaktad och får mer information. 

Dokument

Kontaktuppgifter

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringshandläggare
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".