Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Marklov - ändra höjd på tomt, trädfällning och plantering

Ändra höjd på tomten

Om du ska förändra höjdläget på del eller hela tomten behöver du ibland marklov. Du behöver marklov om din fastighet ligger inom detaljplan eller om kommunen beslutat om krav på marklov i områdesbestämmelserna för området, samt att ändringen är mer än plus/minus 0,5 meter. 

Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Trädfällning och planering

Det kan även behövas marklov för trädfällning och planering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Att marklov kan krävas för planering innebär dock inte att kommunen reglerar plantering av fruktträd på villatomter och liknande.

Krav när det gäller marklov 

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen
 • Åtgärden ska stämma överens med detaljplanens syfte
 • Åtgärden får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser eller försvarsanläggningar
 • Åtgärden får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

 • Ansökan (bygglovsansökan)
 • Kontrollplan
 • Markplaneringsritning, som ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktning, murar och andra åtgärder. Den ska beskriva hur det ser ut idag och hur den planeras att ändras sett uppifrån och sett framifrån.
 • Marksektion - en genomskärning av marken, i skala 1:200. Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns/er.


Läs mer om de olika typerna av handlingar på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva.

 

 • Ansökan (bygglovsansökan)
 • Kontrollplan
 • Markplaneringsritning, som ska visa vilka träd som ska planteras/fällas. Den ska även redogöra en beskrivning av trädsort och storlek på träden som ska fällas eller planteras.


Läs mer om de olika typerna av handlingar på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva.

Kontaktuppgifter

Servicetelefon - Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se

0550-880 60 (telefon- och besökstid 9-12 och 13-16 alla vardagar, undantag stängt tisdag och fredag stängt efter 12)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".