Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Det här får du göra utan bygglov

Om du har ett en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, behöver du inte söka bygglov för vissa åtgärder. Vi beskriver de åtgärderna i listan nedan.

Det är under förutsättning att dina byggnader inte är q-märkta, ligger inom värdefull kulturmiljö (till exempel riksintresse) eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen (kapitel 8, paragraf 13).

  • Måla om. För att måla om, byta fasadmaterial eller takmaterial krävs varken bygglov eller anmälan, om inte byggnadens eller områdets karaktär väsentligt ändras. Kontakta vår bebyggelseantikvarie för bedömning om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Skyddad uteplats. Du får utan bygglov eller anmälan anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får dock inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.
  • Skärmtak. Du får utan bygglov eller anmälan anordna skärmtak över uteplatser, altaner balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.
  • Friggebodar. Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet. Friggeboden får inte vara högre än tre meter från nock till mark. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean) Friggeboden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Däremot krävs alltid bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.
  • Mindre tillbyggnad utanför detaljplan. För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse behöver du inte bygglov eller anmälan för en mindre tillbyggnad på max 25 kvadratmeter byggnadsarea, samt högst 25 procent av den befintliga huvudbyggnadens byggnadsarea. Du får också göra en helt fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet till bostadshuset, men den får inte dominera över bostadshuset (max en tredjedel av huvudbyggnadens byggnadsarea).

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder

Bygga nära fastighetsgränsen

Vill du bygga närmare fastighetsgräns än 4,5 meter krävs skriftligt medgivande till åtgärden från berörd granne.

Strandskydd

Strandskydd gäller vid byggande nära sjö eller vattendrag och kan krävas fast åtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Om du är osäker

Om du är osäker, så kontakta gärna någon av våra byggnadsinspektörer - vi hjälper dig gärna! 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon
stadsbyggnad@kristinehamn.se

0550-880 60 (telefon- och besökstid 9-12 och 13-16 alla vardagar utom tisdag)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".