Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Då krävs ansökan om bygglov eller anmälan

Vill du bygga om, till eller göra någon större förändring i eller vid ditt hus? Då behöver du kontakta kommunen. Beroende på vad du har tänkt göra kan du ibland behöva ansöka om bygglov, och ibland behöver du göra en anmälan. 

Ansökan om bygglov och anmälan handlar inte bara om vad du bygger, utan kan också handla om att ändra användningen av en byggnad, ändra fasaden på något sätt, installera eldstad eller nytt ventilationssystem. Du behöver också söka bygglov om du till exempel vill sätta upp en skylt, sätta upp en mur eller ett plank eller till exempel glasa in din balkong eller altan.

I listan nedan hittar du vad som gäller för några av de vanligaste åtgärderna. Vi håller på att uppdatera listan och räknar med att den ska vara komplett inom de närmaste veckorna. 

Tänk på 

 • Vill du bygga nära vatten, finns särskilda bestämmelser kring strandskydd.
 • Om du vill pröva om exempelvis en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på, behöver du först söka ett förhandsbesked.
 • Vill du riva eller flytta en byggnad hittar du mer information på våra sidor om rivningslov och rivningsanmälan
 • Behöver du höja eller sänka marknivån, plantera eller fälla träd, så kan du behöva ansöka om marklov.

Eldstad, rökkanal och panna

När du installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen.

Du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja installationen/byggnationen.

Läs mer om vad som krävs när det gäller eldstad, rökkanal och panna

Staket, mur och plank

Plank och mur kräver bygglov om de är högre än 0,5 meter från marken. För vissa staketkonstruktioner behöver du dock inte bygglov. 

Klicka här för att komma till den samlade informationen om staket, mur och plank

Altan, uterum, balkong och växthus

Trädäck (altangolv) högre än 1,4 meter ovan marknivå kräver bygglov. Trädäck i marknivå utan tak kräver inte bygglov.

Det krävs godkännande av granne om trädäck/altangolv placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Godkännandet bör vara skriftligt. 

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

 • Ansökan
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisa placeringen av den nya altanen samt eventuell markuppfyllnad. 
 • Fasadritningar, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska redovisa både den nya altanen och befintlig byggnad. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika handlingarna. 

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

För byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus krävs alltid bygglov för växthus.

Om du har ett en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus är reglerna olika. Växthus kan vara bygglovfritt (friggebod), anmälningspliktigt (attefallsbyggnad) eller bygglovspliktigt, om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse. Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Under gällande bestämmelser:

 • Vid bygglovsbefrielse gäller följande, enbart vid en- och tvåbostadshus nybyggnad av växthus, max 15 kvm tillsammans för alla fristående friggebodar, max 3 meter från marknivå till taknock, godkännande av granne om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. (friggeboden får inte placeras närmare väg än huvudbyggnaden, då krävs bygglov för åtgärden).
 • Vid anmälan(attefallsbyggnader) gäller följande enbart vid en- och tvåbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad, max 25 kvm tillsammans för alla fristående attefallsbyggnader, max 4 meter från marknivå till taknock, godkännande av granne om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. (attefallsbyggnaden får inte placeras närmare väg än huvudbyggnaden, då krävs bygglov för åtgärden).

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet/anmälan

 • Ansökan/anmälan
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisa avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnaden placering fixeras. Kartan ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad,
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska också redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

Läs mer om handlingar och ritningar du kan behöva.

Garage, carport, förråd och gäststuga

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Bygglov eller anmälan krävs om fastigheten ligger inom detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse. Behöver du få hjälp med inom vilket område din fastighet ligger, eller vad som gäller utanför sammanhållen bebyggelse, så kontakta byggavdelningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 

Anmälan gällande attefallsbyggnader gäller enbart en- och tvåbostadshus.

Vill du bygga en ny så kallad komplementbyggnad (till exempel ett garage) gäller följande vid anmälan: 

 • Max 25 kvadratmeter tillsammans för alla fristående attefallsbyggnader
 • Max 4 meter från marknivå till taknock
 • Godkännande av granne om byggnaden placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.


Observera att attefallsbyggnaden inte får placeras närmare vägen än huvudbyggnaden. I så fall krävs bygglov för åtgärden. 

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet/anmälan

 • Ansökan/anmälan
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisa carportens färdig golvhöjd, avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnaden placering fixeras. Kartan ska även redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad, tillgängliga in- och utfart, gångväg till entrén och parkeringsplats
 • Planritning, som ska vara måttsatt och där rummens funktion och yta ska anges. Det ska vara markerat var sektionen genom huset är tagen.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.
 • Sektionsritning, som ska visa våningshöjder och färdigt golv (FG)


Mer information om de olika typerna av handlingar finns på sidan 
Handlingar och ritningar du kan behöva

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Bygga till, ändra i fasaden, ändra dörr, fönster med mera

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Bygga nytt – villa, fritidshus och lokaler

För att uppföra ett bostadshus eller fritidshus krävs bygglov. En certifierad kontrollansvarig måste också finnas för bygget.

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

 • Ansökan
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta. Kartan ska redovisa bostadshusets färdiga golvhöjd, samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att husets placering fixeras, markera hus som rivs.
 • Markplaneringsritning. Här redovisas nya murar, eventuell markuppfyllnad, in- och utfart, gångväg till entrén och parkeringsplats samt hur dagvattnet ska tas omhand.
 • Planritning, som ska redovisa alla måtten med två decimaler. Entréplanet ska vara tillgängligt (undantag fritidshus) det innebär att lutningen mellan parkeringsplatsen och entrédörren maximalt får vara 1:20 och på entréplanet ska det finnas plats för kök, wc/dusch, plats för sittgrupp och sovrum. Planritningen ska vara möblerad samt rummens funktion och yta ska anges. Det ska vara markerat var sektionen genom huset är tagen.
 • Fasadritningar, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska du även redovisa marklinjer till närliggande tomtgräns.
 • Sektionsritning, som ska visa våningshöjder och färdigt golv (FG).

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika typerna av handlingar. Där hittar du även ansökningsblanketter. 

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Övriga vanliga åtgärder

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Att sätta upp, flytta och väsentligt ändra skyltar och strålkastare kräver skyltlov/bygglov inom detaljplanelagt område. Det kan även krävas skyltlov/bygglov inom områdesbestämmelser. 

Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov. Det gäller följande skyltar: 

 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • En skylt inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så gäller inte undantagen ovan. 

Utanför detaljplan

Inom ett avstånd på 50 meter från vägområdet får inte skyltar eller andra jämförbara anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål sättas upp utan länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd krävs även för skylt på vagn.

Handlingar som kan komma att krävas vid skyltlovsärende

 • Situationsplan
 • Ritning på skylten, som visar mått, material samt utformningen (budskapet och färg).
 • Fasadritning om skylten placeras på en byggnad med mått från skylt till mark.
 • Kontrollplan

Läs mer om de olika typerna av handlingar på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

Pooler som grävs ner i marken kräver inte bygglov.

Pooler ovanför mark kan kräva bygglov. Du kan även behöva söka bygglov för åtgärder omkring din pool, som till exempel pooltak, altaner eller plank runt poolen.

Om du i samband med anläggandet av poolen ändrar höjden på marken genom att gräva bort eller fylla mycket jord, så kan du behöva ansöka om marklov. 

Säkerhetsskydd krävs för fasta pooler

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Handlingar som ska lämnas in inför bygglovet

 • Ansökan
 • Kontrollplan
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisas placeringen av poolen samt avstånd till tomtgräns med minst två mått, så att anläggningens placering fixeras. Du ska också redovisa eventuell markuppfyllnad.
 • Ritning, som ska redovisa poolens uppbyggnads utformning med mått, materialval och kulör. Ritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till närliggande tomtgräns om möjligt.

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika handlingarna, samt ansökningsblanketter. 

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Ska du installera ett nytt avlopp (vattentoalett) eller ändra ditt enskilda avlopp till kommunalt VA så ska du lämna in en anmälan till byggavdelningen. 

Handlingar som ska lämnas in inför anmälan

 • Anmälan
 • Kontrollplan
 • VA-ritning. Kartan ska redovisa rörledningens dragning på din fastighet från påkopplingspunkt/brunn/markbädd fram till indragning i byggnad.

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika typerna av handlingar. Där hittar du också ansökningsblanketter. 

Ska du anlägga enskilt avlopp måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer om enskilt avlopp.

Huvudregeln är att om ett permanent bygglov kan beviljas ska det ges, men om ett permanent bygglov inte kan beviljas kan du i vissa fall få ett tidsbegränsat bygglov. Lovet kan ges för maximalt tio år i första skedet, och därefter förlängas ytterligare fem år åt gången, totalt 15 år.

Det går även att ansöka om ett periodiskt tidsbegränsat bygglov när lovet ska användas för ändamål av säsongskaraktär, det vill säga åtgärder som återkommer på samma plats varje år. Det kan till exempel vara att anlägga en kiosk eller uteservering som bara drivs under sommaren. Den sammanlagda tiden för periodiskt tidsbegränsat bygglov får överstiga 15 år.

Handlingar som ska lämnas in inför tidsbegränsat bygglov eller säsongsbygglov 

 • Ansökan. Här ska du redogöra för under vilken tid det tidsbegränsade bygglovet är sökt för, samt under vilken säsongtid om det är ett säsongslov.
 • Kontrollplan
 • Avvecklingsplan, som ska redovisa varför bygglovet enbart ska vara av tidsbegränsat karaktär, hur du har tänkt ta bort den tillfälliga åtgärden när tiden löpt ut och hur platsen ska återställas, uppskattad kostnad för avvecklingen samt tidsåtgången.
 • Situationsplan/markplaneringsritning. Kartan ska redovisa färdig golvhöjd, samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnadens placering fixeras. Kartan ska även redovisa nya murar, eventuell markuppfyllnad, tillgängliga in- och utfarter, gångväg till entrén och parkeringsplats.
 • Planritning, som ska vara måttsatt och rummens funktion och yta ska anges. Det ska vara markerat var sektionen genom huset är tagen.
 • Fasadritning, som ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör. Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska marklinjer till närliggande tomtgräns redovisas. 

På sidan Handlingar och ritningar du kan behöva finns mer information om de olika typerna av handlingar. Där hittar du även ansökningsblanketter. 

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Vi ber om ursäkt för att sidan saknar information, vi återkommer så snabbt vi bara kan.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon
stadsbyggnad@kristinehamn.se

0550-880 60 (telefon- och besökstid 9-12 och 13-16 alla vardagar utom tisdag)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".