Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Rivningslov, rivningsanmälan

Rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar.

Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning.

Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

När krävs rivningslov eller rivningsanmälan?

Rivningslov krävs:

 • Inom ett område med detaljplan.
 • Inom ett område med områdesbestämmelser, om det har bestämts att det där krävs rivningslov.

Rivningsanmälan krävs vid rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, som det inte krävs rivningslov för att riva.

Vill du veta mer om vilka bestämmelser som gäller där du vill riva, så kontakta oss på byggavdelningen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Exempel på rivningsåtgärder som inte kräver anmälan eller lov 

 • Rivning av en komplementbyggnad som tillhör en- och tvåbostadshus (utanför detaljplan eller områdesbestämmelse).
 • Borttagning av ett skärmtak (gäller det bygglovsbefriade skärmtaket på en- och tvåbostadshus).
 • Rivning av en liten tillbyggnad, som inte kräver bygglov enligt plan- och bygglagen kapitel 9 paragraf 6. Detta gäller den bygglovsbefriade tillbyggnaden man får bygga utan bygglov om ens fastighet ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelse och sammanhållen bebyggelse.
 • Rivning av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
 • Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Men kommunen får, i detaljplan eller områdesbestämmelser, besluta att rivningslov krävs även för sådana rivningar. 

 • Ansökan/anmälan.
 • Kontrollansvarig (vid större rivningar).
 • Kontrollplan (rivningsplan), som ska redogöra för:
  • Byggnadsbeskrivning, byggnadstyp, byggår, ombyggnadsår, byggnadsyta, antal våningar, huvudsakliga ingående byggmaterial i grund, stomme och tak, nuvarande användning (år) och tidigare användning (år).
  • Rivningens omfattning.
  • Materialinventering, inventeringens ingående avfallsslag, inventeringens omfattning, risk för markföroreningar, risk för förorening i byggnadsdelar.
  • Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande, mängd och hantering.
  • Övrigt avfall, mängd och hantering.
 • Situationsplan – kartan ska redovisa vilken byggnad/del av byggnad som ska rivas.
 • Foto på byggnaden som ska rivas.
 • Fasadritning. 
 • Planritning som ska redovisa rummens funktion och yta.

Du hittar mer information om de olika handlingarna på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Besök- och telefontid: 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".