Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Eldstad, rökkanal, panna

Om du vill installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen. "Väsentlig ändring" är åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller någon annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Tänk på att det även kan krävas bygglov eller anmälan för att uppföra en vedbod eller ett vedupplag, eller om rökkanalen förändrar fasaden på byggnaden.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

 • Nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal
 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Efter att du har gjort en anmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor. Du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja installationen eller byggnationen. När du är klar behövs ett slutbesked innan du får börja använda eldstaden. 

Exempel på åtgärder som inte kräver anmälan

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd
 • Byte av eldstadsplan
 • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Tänk på hur du eldar

Även om bygglovsavdelningen har godkänt din eldstad enligt plan- och bygglagen, så får du inte elda så att det leder till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Då kan miljö- och hälsoskyddsavdelningen med stöd av miljöbalkens bestämmelser ge dig restriktioner eller förbjuda eldning. 

Elda inte avfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke och liknande, detta ska enbart eldas i större anläggningar med rökgasrening.

Nya regler för utsläpp från vedeldning

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs dock inte av ändringarna.

Läs mer om de nya reglerna för utsläpp från vedeldning på Boverkets hemsida

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan 

 • Anmälan
 • Kontrollplan
 • Situationsplan där byggnaden är markerad som installationen sker i
 • Planritning som visar kaminens placering
 • Fasadritning, som ska redovisa rökkanal/skorsten, måttsatt med höjd på rökkanal/skorsten från taktäckningen till topp på rökkanal samt avstånd från rökkanal till nock
 • Godkännandebevis samt broschyr på eldstaden och rökkanal


Mer information om de olika typerna av handlingar finns på sidan Handlingar och ritningar du kan behöva

Inom vindutsatt zon

 • Grundregeln är att skorstenen byggs 1 meter högre än taktäckning, när taktäckningen är utan glipor och av plåt, tegel, betong eller likvärdigt obrännbart material.
 • Om avstånd mellan skorsten och nock är mindre än 2,3 meter behöver skorstenen sträcka sig minst 0,4 meter högre än nocken.
 • Om skorstenshöjden är större än 1,2 meter från uppstigningsstället ska skorstenen förses med en uppstigningsanordning eller likvärdig anordning.

Lä för vinden

 • Om vågrätt avstånd mellan skorstenen och nock är större än 2,3 meter gäller den första grundregeln i listan ovan, det vill säga att skorstenen byggs 1 meter högre än taktäckning. 
 • Om skorstenshöjden är större än 1,2 meter från uppstigningsstället ska skorstenen förses med en uppstigningsanordning eller likvärdig anordning.

Taksäkerhet

I Boverkets byggregler (BBR 8:24) kan du läsa om taksäkerhet, till exempel: 

 • tillträdesvägar till tak
 • förflyttning på tak
 • fasta arbetsställen
 • fästanordningar för linor till säkerhetsselar och dylikt
 • fotstöd vid takfot och takbrott
 • skyddsanordningar för att undvika genomtrampning
 • skyddsanordningar mot fallande is och snö.

 

Länkar

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Besök- och telefontid: 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".