Till innehållet

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på partiklar som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Becquerel per kubikmeter innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Höga halter av radon i inomhusluften ger förhöjd risk för utveckling av lungcancer och utgör därmed en hälsorisk.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken, byggnadsmaterialet eller vattnet. Markradon kan ta sig in i bostaden genom sprickor i grunden, otäta rörgenomföringar eller otäta golvbrunnar. Byggnadsmaterialet lätt blåbetong kan också avge radon. Blåbetong tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Höga halter av radon kan även finnas i vatten från djupborrade brunnar. I kommunalt anslutna fastigheter är det dock säkerställt att radonhalten är låg i dricksvattnet.

Riktvärde

Gällande riktvärde för radonhalt i inomhusluften är 200 Becquerel per kubikmeter.

Mål

Ett delmål i miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara högst 200 Becquerel per kubikmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter som är högre än så.

Om du vill göra en radonmätning, kan du via miljö- och hälsoskyddsavdelningen beställa radondosor att placera ut i din bostad. För att få fram ett årsmedelvärde krävs en långtidsmätning på minst två månader. Man behöver placera ut en mätdosa på varje våningsplan där det finns inredda rum, dock minst två dosor per bostad. Mätperioden är mellan 1 oktober och 30 april, även kallad "eldningssäsong".

I samband med försäljning eller köp av en bostad kan man utföra en indikerande radonmätning. En sådan korttidsmätning tar en till två veckor men ger endast en indikation på radonhalten i inomhusluften.

Kristinehamns kommun har avtal med företaget Radea och kan erbjuda ett förmånligt pris om beställning görs via kommunen. Kostnaden för en radonmätning inklusive moms ser du nedan:

  • Långtidsmätning med 2 dosor 390 kronor

  • Långtidsmätning med 3 dosor 521 kronor

  • Korttidsmätning med 2 dosor 487 kronor

  • Korttidsmätning med 3 dosor 681 kronor

Beställa mätning

Här kan du beställa långtidsmätning.

Här kan du beställa korttidsmätning.

Du kan även ringa till oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och beställa mätningen.

Information om tidigare mätningar

Det kan även vara så att mätning utförts tidigare i din bostad eller tilltänkta hus, då kan resultatet finnas registrerat hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Med början under hösten 2012 genomför Kristinehamns kommun en samlad insats för att få ner radonhalten i bostäder. Till en början vänder vi oss till ägare av flerbostadshus. Det ingår i fastighetsägarens ansvar att se till att radonhalten i inomhusluften inte utgör olägenhet för de boende. För att få reda på radonhalten i bostaden behöver man göra radonmätningar. Vi uppmanar alla fastighetsägare av flerbostadshus att mäta radon i sina fastigheter, alternativt skicka in mätprotokoll om mätningar redan utförts.

Så går mätningen till

Vid mätning i flerbostadshus ska Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning följas beträffande urvalet av lägenheter. Detta innebär bland annat att alla lägenheter med direkt markkontakt (utan källare under) ska mätas. Utöver dessa ska minst 20 procent av resterande lägenheter mätas, och minst en lägenhet per våningsplan.

Beställa radonmätning

Kristinehamns kommun har ett avtal med företaget Radea och kan därför erbjuda ett bra pris på radonmätning. Ett mätpaket för en lägenhet (två radondosor) kostar 290 kronor, inklusive moms.

Du kan även beställa en mätning genom att kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Om mätningar redan utförts kan de tillgodoräknas om de inte är äldre än tio år. Inga förändringar ska ha skett i huset efter mätningen som kan ha påverkat ventilationsflödena i påtaglig omfattning. Även för de tidigare mätningarna gäller att de ska uppfylla kriterierna i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning vad gäller urvalet av de mätta lägenheterna.

Klicka här för att beställa mätpaket

Rapportera mätresultaten

Du rapporterar in mätningarna genom att skicka in en mätplan till oss på miljö och hälsa med samlad information om dina fastigheter och hur många lägenheter som radonmätning utförs i. Om du beställer mätningar via kommunen får vi automatiskt en kopia på alla protokoll, så dessa behöver inte skickas in. Vill du rapportera in tidigare mätningar vill vi ha både protokoll och mätplan på de utförda mätningarna.

Ladda ner mätplanen för radonmätning i flerbostadshus

Länkar

Kontaktuppgifter

Anna Roos - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
anna.roos@kristinehamn.se

0550-882 64

Alexandra Wilhelm - miljö- och hälsoskyddsinspektör
alexandra.wilhelm@kristinehamn.se

0550-882 16

Ida Lindbäck - miljö- och hälsoskyddsinspektör
ida.lindback@kristinehamn.se

0550-882 11

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".