Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Utredning kring misstanke om barn/unga som far illa

Om det finns misstankar om att ett barn far illa inleds en utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ i Socialtjänstlagen. För utredningen gäller följande:

- En utredning får pågå i högst fyra månader

- Socialtjänsten utreder enligt BBIC-modellen. BBIC står för ”barnets behov i centrum” och fokuserar på barnet och dess behov. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet för barn, unga och deras familjer.

- Handläggarna som utreder barnets/ungdomens situation har sekretess. Det innebär att information som framkommer i utredningen inte förs vidare till någon obehörig utan vårdnadshavarnas/barnets/ungdomens samtycke.

- Handläggarna har dokumentationsskyldighet. Det innebär att handläggarna journalför all information som rör barnets/ungdomens situation.

- När socialtjänsten utreder barnets situation har socialtjänsten rätt att inhämta relevanta uppgifter om barnet från andra, till exempel skolan, förskolan, BVC och BUP.

Kontakt
Om du vill komma i kontakt med din handläggare, ring kommunens växel tel 0550-880 00 eller socialtjänstens reception tel: 0550-88400. Handläggare har telefontid 8.30-9.30 varje vardag. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

BBIC-triangeln

BBIC-triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå resultat. BBIC ger stöd i att kartlägga de tre sidorna och se hur de samspelar med varandra.