Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Stöd till våldsutsatta

Stöd till vuxna

Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet. Både kvinnor och män, tjejer och killar samt hbtq-personer kan leva under förhållanden som inte är förenliga med dessa rättigheter.

Om du befinner dig i en akut situation ska du alltid kontakta polisen på 112.

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet ska alltid anpassas till varje enskild individ och det kan exempelvis handla om skyddat boende, samtalskontakt, gruppverksamhet, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, hjälp till ett annat permanent boende, stöd i föräldrarollen och stöd i myndighetskontakter.

Under kontorstid kan du kontakta socialtjänstens vuxengrupp genom att ringa kommunens växel på telefonnummer 0550-88 000 och be att bli kopplad till vuxengruppens jour. Kontakta samordnaren mot våld i nära relationer om du vill veta mer om vilket stöd våldsutsatta kan få. Samordnaren når på telefonnummer 0550-858 45 eller 070-336 49 85. Uppgifter om var du kan vända dig utanför kontorstid finns här.

Stöd till barn som lever med våld

Att leva ett liv utan våld är en mänsklig rättighet för barn. Att se en förälder, oftast pappa/styvpappa, utöva våld mot den andra föräldern, oftast mamman/styvmamman, är en allvarlig form av psykisk misshandel. Att själv bli utsatt för våld från en närstående är nedbrytande och kan få allvarliga konsekvenser för det enskilda barnet. Det är dessutom både oacceptabelt och olagligt att utöva våld mot barn.

Det är vanligt att våldet i familjen förnekas och förminskas, både av den som blir utsatt för våldet och av den som utövar våldet. Men barn hör, ser och förstår vad som händer. Barn i Kristinehamns kommun har möjlighet att få stöd om de lever i en familj där det förekommer våld.

Är du orolig för ett barn? Här kan du läsa mer om vad du kan göra.

Kontakta samordnaren mot våld i nära relationer om du vill veta mer om vilket stöd barn kan få. Samordnaren nås på telefonnummer 0550-858 45 eller 070-336 49 85.
Uppgifter om var du kan vända dig utanför kontorstid finns här.