Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn

När ett ensamkommande asylsökande barn kommer till Sverige får barnet en god man. Den gode mannen har ansvar för att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god uppfostran.

När barnet får permanent uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Den gode mannen som förordnades när barnet kom till Sverige bör alltså ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare ska tillsättas enligt Föräldrabalken (FB) om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Socialnämnden tar ansvar för att barnet får en vårdnadshavare.

Vem kan bli vårdnadshavare och hur går det till?

Den som utses till särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Det är viktigt att den som föreslås har god kunskap om vad det innebär att vara vårdnadshavare och är lämplig för uppdraget. Oftast bor inte den särskilt förordnade vårdnadshavaren tillsammans med barnet. När det gäller ensamkommande ungdomar i Kristinehamn bor de flesta på något av kommunens HVB-hem eller i familjehem.

Den som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare vänder sig till Socialförvaltningen i Kristinehamn. Som ett första steg får man en beskrivning av vad det innebär att vara särskild förordnad vårdnadshavare samt tillfälle att ställa frågor.

En handläggare träffar den eventuellt blivande särskilt förordnade vårdnadshavaren för ett personligt samtal om dennes sociala situation, till exempel familjeförhållanden, arbete och fritidsintressen. Detta för att se vilka möjligheter som vårdnadshavaren har att tillgodose barnets behov, bland annat i kontakter med viktiga personer och myndigheter. Kontroll av personen görs även i polis-, kronofogde- och socialregister.

När utredningen av den särskilt förordnade vårdnadshavaren är klar presenteras barnet och vårdnadshavaren för varandra. Barnet/ungdomen får skriva under ett accepterande av blivande vårdnadshavare och den särskilt förordnade vårdnadshavaren får skriva under ett åtagande av uppdraget.

Det är Värmlands tingsrätt som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare på förslag från socialnämnden.

Särskilt förordnad vårdnadshavare får ett arvode för sitt uppdrag.

Vad gör en vårdnadshavare?

En vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god uppfostran blir tillgodosedda. Det innebär inte att att de t är vårdnadshavaren som ansvarar för den faktiska vården om barnet. Man måste skilja på det juridiska uppdraget som vårdnadshavare och den faktiska vården som sker i HVB-hemmet eller familjehemmet. I föräldrabalken (FB) är detta detta klart angivet, liksom att barnets vårdnadshavare också har ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Vårdnadshavaren ska också se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. En av de viktigaste uppgifterna för en vårdnadshavare är att motivera barnet att tänka på sin framtid och den utbildning som kan bli nödvändig.

Välkommen att höra av dig!

Handläggare för ensamkommande barn
Tfn 0550-884 00
E-post socialforvaltningen@kristinehamn.se
63. Socialförvaltningen
681 84 Kristinehamn