Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Särskilda boendeformer - Boende omsorg LSS och psykiskt funktionshinder

LSS-boenden

Målgrupp är personkrets ett enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

I gruppbostaden ska det finnas en erforderlig fast kollektiv bemanning som i huvudsak ska täcka de boendes hela stödbehov.

Gruppbostaden ska vara ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör placeras så att de kan fungera som den samlande punkten för de boende. Lägenheterna ska vara fullvärdiga det vill säga innehålla även köksdel.

Antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Förutsättningen är att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor.

I insatsen ”bostad med särskild service för vuxna” (gruppbostad) ska ingå omvårdnad, fritid och kultur.

Omvårdnad kan ses som ett samlingsbegrepp för allt som en person behöver hjälp med i sin dagliga livsföring.

Fritid och kultur ske ses för varje person att utifrån sitt intresse ges möjlighet att delta i det utbud som finns i samhället. Personalen har som en viktig uppgift att utveckla varje persons fritidsintresse.

På varje gruppboende i kommunen finns därför tillgång till bil/buss för fritidsaktiviteter.
I Kristinehamn finns olika typer av gruppboenden: några finns i vanliga flerfamiljshus, andra är fristående. De är lokaliserade i olika miljöer som centrum och utkanten av staden (promenadavstånd) men ändå nära till centrum. En del är belägna på landsbygden, som till exempel Rudsnäsgården i Ölme, som är ett så kallat bondgårdsalternativ.

Flera andra olika profiler på inriktning för olika boenden finns också. Till exempel ungdomsboende, boende för mera gravt handikappade/äldre samt boende i olika steg.

Boende för personer med psykiska funktionshinder

Målgrupp är personer med psykiska funktionshinder enligt socialtjänstlagen (SoL). Med det menas personer som möter betydande svårigheter i sin livsföring på grund av psykisk ohälsa.

Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 § Rätten till bistånd omfattar också särskilda boendeformer. Innan någon beviljas en bostad i en särskild boendeform utreds behovet. Kommunens skyldighet att inrätta boendeformer framgår vidare i 5 kap. 5 § och 7 §. Där betonas socialtjänstens ansvar för de psykiskt funktionshindrade vad det gäller bland annat boende.

I Kristinehamn finns två boenden för personer med psykiska funktionshinder, ett av trapphusmodell och ett särskilt boende. Bägge boendena ligger i tätorten Kristinehamn.

Det finns också ett boende för personer som har både ett psykiskt funktionshinder och en missbruksproblematik.

I varje boende finns en gemensamhetsdel som fungerar som en samlande punkt för brukaren. På en del boenden finns personal dygnet runt, på andra finns personal i tjänst vissa tider. Hjälp- och stödinsatser förmedlas efter de behov som finns.

På varje boende finns en bil för att tillgodose möjligheter till fritidsaktiviteter.

Även ett boendestödjareteam finns, som förmedlar hjälp och stödinsatser i personens egna hem. Detta kan medföra att personen med hjälp av stöd kan klara sig hemma och således aldrig behöver flytta in i ett boende.