Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad, Degerfors och Storfors kommun - Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Bland arbetsuppgifterna ingår även att ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap, att bevilja uttagstillstånd från överförmyndarspärrade konton, att godkänna fastighets- och bostadsrättsförsäljningar, att utfärda förvaltarfrihetsbevis med mera.

Den löpande verksamheten sköts av överförmyndarkansliets personal. Många beslut är delegerade till kansliets tjänstemän. Övriga beslut tas av överförmyndarnämnden på dess sammanträden som hålls en gång i månaden.